FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
เซตหนังสือสอบเข้าคณะสหเวชศาสตร์ / สาธารณสุขศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์ / พยาบาลศาสตร์เซตหนังสือสอบเข้าคณะสหเวชศาสตร์ / สาธารณสุขศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์ / พยาบาลศาสตร์
เซตหนังสือสอบเข้าคณะสหเวชศาสตร์ / สาธารณสุขศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์ / พยาบาลศาสตร์
สำนักพิมพ์ : IDC Premier / high school02
เซตหนังสือสอบเข้าคณะสหเวชศาสตร์ / สาธารณสุขศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์ / พยาบาลศาสตร์
แชร์
top
top
top
615.4 บาท
ส่วนลด 15%

ราคา ปกติ 724 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 9
สินค้านี้ไม่ร่วมคูปองส่วนลดทุกชนิด
สอบเข้าคณะสหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์และพยาบาลศาสตร์
- TGAT1 2 3
- A-Level 7 วิชา (คณิต อังกฤษ ชีวะ เคมี ฟิสิกส์ ไทย สังคม)

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการเตรียมตัวสอบในสนาม TGAT โดยเป็นการรวมแนวข้อสอบ ครบทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ), TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) และ TGAT3 (สมรรถนะการทำงาน) อ้างอิงตามการสอบปีล่าสุด เน้นการฝึกทำแนวข้อสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อคะแนนที่สูงกว่า เพื่อนำผลคะแนนไปใช้ยื่นเข้าสู่ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย (ม.4-5-6) ทุกระดับชั้น ทุกสายการเรียนA-Level หรือ Applied Knowledge Level การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์สู่การใช้งานได้อย่างแท้จริง
ครบทั้ง 9 วิชาหลักในเล่มเดียว ได้แก่

ภาษาไทย, สังคมศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) , คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) , วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา


คำค้นหายอดนิยม top