FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
เตรียมสอบเข้ม เข้า ม.1 คณิต + วิทย์ ห้องเรียน EP รร.ชั้นนำ มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบเข้ม เข้า ม.1 คณิต + วิทย์ ห้องเรียน EP รร.ชั้นนำ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ : Infopress / 8859161010142
หนังสือ เตรียมสอบเข้ม เข้า ม.1 คณิต + วิทย์ ห้องเรียน EP รร.ชั้นนำ มั่นใจเต็ม 100
แชร์
top
top
top
265.5 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 295 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 15
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859161010142
 • Barcode :
  8859161010142
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.6 ซม.
 • น้ำหนัก :
  500 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  208 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  03/05/66
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • สรุปเข้มเนื้อหาคณิตศาสตร์
  จำนวนและการดำเนินการ
  สมบัติของจำนวน
  เลขยกกำลัง
  ตัวประกอบของจำนวนนับ
  การแยกตัวประกอบ
  เศษส่วน
  ชนิดของเศษส่วน
  การแปลงจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน
  การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน
  ทศนิยม
  อัตราส่วน
  มุมและเส้นขนาน
  ชนิดของมุม
  เส้นขนาน
  สมบัติของเส้นขนาน
  สมการ
  การแก้สมการ
  โจทย์ปัญหาสมการ
  ทิศ แผนผัง และมาตราส่วน
  รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
  ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
  รูปวงกลม
  ส่วนประกอบของวงกลม
  บทประยุกต์
  ร้อยละ
  โจทย์ปัญหาการซื้อขาย กำไรหรือขาดทุน
  รูปเรขาคณิตและปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ
  รูปเรขาคณิต 2 มิติ
  รูปเรขาคณิต 3 มิติ
  สถิติและความน่าจะเป็น

  สรุปเข้มเนื้อหาวิทยาศาสตร์
  อาหารและการย่อยอาหาร
  วิธีการทดสอบสารอาหาร
  สารบริสุทธ์และสารเนื้อผสม
  การแยกสาร
  ฟอสซีลและหิน
  วัฏจักรของหิน
  ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ
  การเกิดลมมรสุม
  พายุหมุนเขตร้อน
  ชั้นบรรยากาศ (Layers of atmosphere)
  การเกิดเงาและอุปราคา
  เงามืดและเงามัว
  อุปราคา
  แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
  วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
  เซลล์ กล้องจุลทรรศน์ และการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์
  การนําสารเข้าออกเซลล์
  การออสโมซีส
  การสืบพันธุ์ของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง และการลำเลียงในพืช
  กระบวนการสืบพันธุ์ของพืชดอก
  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
  การลำเลียงของพืช
  ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสาร การถ่ายโอนความร้อน
  การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
  การถ่ายโอนความร้อน หรือการถ่ายเทความร้อน

  แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
  ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
  ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
  ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
  ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
  ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5

  Mathematics (EP) Exam Test
  Mathematics (EP) Exam Test 1
  Mathematics (EP) Exam Test 2

  แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
  ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
  ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
  ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
  ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4
  ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5

  Science (EP) Exam Test
  Science (EP) Exam Test 1
  Science (EP) Exam Test 2

  เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
  เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
  เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
  เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5

  Mathematics (EP) Exam Test (Answer)
  Mathematics (EP) Exam Test 1 (Answer)
  Mathematics (EP) Exam Test 2 (Answer)

  เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
  เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
  เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4
  เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5

  Science (EP) Exam Test (Answer)
  Science (EP) Exam Test 1 (Answer)
  Science (EP) Exam Test 2 (Answer)
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
คณิตศาสตร์ เป็นรากฐานของหลายๆ สาขาวิชา แม้จะเป็นวิชาที่เต็มไปด้วยตัวเลขและสูตรต่างๆมากมาย นักเรียนอาจจะเข้าใจว่าเป็นวิชาของการท่องจำสูตรเป็นหลัก แต่แก่นแท้ของคณิตศาสตร์นั้นต้องอาศัยความเข้าใจและการหมั่นฝึกฝนเรียนรู้ โดยความพยายามเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันก็สามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวกระโดดได้

โลกก้าวหน้าไปด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์จึงมีความสำคัญต่ออนาคตของนักเรียน ผลจากการศึกษาวิทยาศาสตร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ มากมาย ส่งผลให้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย การได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงควรเริ่มตั้งแต่วัยเรียน ทั้งจากจากการลงมือปฏิบัติ ฝึกฝน และทำแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยสรุปหลักเนื้อหาสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมแนวข้อสอบที่เข้มข้นหลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนที่ต้องเตรียมตัวสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 โรงเรียนชั้นนำต่างๆ นอกจากนี้ยังเสริมแนวข้อสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP หรือ English Program) เหมาะสำหรับใช้ทบทวนความรู้ เพื่อสอบแข่งขันเข้าเรียนที่มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน

สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบเข้า ม.1 คณิต+วิทย์ เสริมชุดข้อสอบ EP จับเวลาทำข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด

1. สรุปเนื้อหากระชับ พร้อมเตรียมสอบเข้า ม.1 วิชาสำคัญที่สุด 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. ฝึกทำแนวข้อสอบเข้า ม.1 ที่เข้มข้น เสริมชุดข้อสอบสำหรับ English Program (EP) สอบเข้าโรงเรียนดังอย่างมั่นใจ
3. นักเรียนจับเวลาทำข้อสอบเข้า ม.1 จับเวลาทำจริง พร้อมเฉลยละเอียดช่วยลดข้อผิดพลาดในห้องสอบรีวิวสินค้า : หนังสือ เตรียมสอบเข้ม เข้า ม.1 คณิต + วิทย์ ห้องเรียน EP รร.ชั้นนำ มั่นใจเต็ม 100 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
สินค้าที่อยากบอกต่อ
คำค้นหายอดนิยม top