Promotion
top
top
top

หนังสือ ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฏหมายเเพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา

ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดปี 2566 อัพเดตกฎหมายล่าสุดทุกมาตรา มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญและออกสอบบ่อย พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี
ขายแล้ว
20 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164874053

฿580
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 97 เล่ม
ราคารวม :
฿580
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164874053
ISBN
9786164874053
ขนาดหนังสือ
14.5 x 21 ซม.
ความหนาสินค้า
4.6 ซม.
น้ำหนัก
1270 กรัม
จำนวนหน้า
848 หน้า
วันวางจำหน่าย
28/02/66
ตัวอย่างหนังสือ
Download


ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดปี 2566 อัพเดตกฎหมายล่าสุดทุกมาตรา มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญและออกสอบบ่อย พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปีรายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อัพเดตใหม่ล่าสุดปี 2566
2. มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญและออกสอบบ่อย


ประมวลกฎหมายอาญา

ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
ลักษณะ ๑ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
ลักษณะ ๒ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
ภาค ๒ ความผิด
ลักษณะ ๑ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
ลักษณะ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตราย ต่อประชาชน
ลักษณะ ๗ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
ลักษณะ ๘ความผิดเกี่ยวกับการค้า
ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ลักษณะ ๑๐ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ลักษณะ ๑๑ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
ลักษณะ ๑๒ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ลักษณะ ๑๓ ความผิดเกี่ยวกับศพ
ภาค ๓ ลหุโทษ

คำอธิบายมาตราสำคัญ
ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
ภาค ๒ ความผิด


ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อความเบื้องต้น
บรรพ ๑ หลักทั่วไป
ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ ๒ บุคคล
ลักษณะ ๔ นิติกรรม
ลักษณะ ๕ ระยะเวลา
ลักษณะ ๖ อายุความ
บรรพ ๒ หนี้
ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ ๒ สัญญา
ลักษณะ ๓ จัดการงานนอกสั่ง
ลักษณะ ๔ ลาภมิควรได้
ลักษณะ ๕ ละเมิด
บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
ลักษณะ ๑ ซื้อขาย
ลักษณะ ๒ แลกเปลี่ยน
ลักษณะ ๓ ให้
ลักษณะ ๔ เช่าทรัพย์
ลักษณะ ๕ เช่าซื้อ
ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน
ลักษณะ ๗จ้างทำของ
ลักษณะ ๘รับขน
ลักษณะ ๙ ยืม
ลักษณะ ๑๐ฝากทรัพย์
ลักษณะ ๑๑ค้ำประกัน
ลักษณะ ๑๒จำนอง
ลักษณะ ๑๓จำนำ
ลักษณะ ๑๔เก็บของในคลังสินค้า
ลักษณะ ๑๕ตัวแทน
ลักษณะ ๑๖ นายหน้า
ลักษณะ ๑๗ ประนีประนอมยอมความ
ลักษณะ ๑๘ การพนัน และขันต่อ
ลักษณะ ๑๙ บัญชีเดินสะพัด
ลักษณะ ๒๐ ประกันภัย
ลักษณะ ๒๑ ตั๋วเงิน
ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท
ลักษณะ ๒๓ สมาคม
บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ ๒ กรรมสิทธิ์
ลักษณะ ๓ ครอบครอง
ลักษณะ ๔ ภาระจำยอม
ลักษณะ ๕ อาศัย
ลักษณะ ๖ สิทธิเหนือพื้นดิน
ลักษณะ ๗สิทธิเก็บกิน
ลักษณะ ๘ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
บรรพ ๕ ครอบครัว
ลักษณะ ๑ การสมรส
ลักษณะ ๒ บิดามารดากับบุตร
ลักษณะ ๓ ค่าอุปการะเลี้ยงดู
บรรพ ๖ มรดก
ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ ๒ สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
ลักษณะ ๓ พินัยกรรม
ลักษณะ ๔ วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก
ลักษณะ ๕ มรดกที่ไม่มีผู้รับ
ลักษณะ ๖ อายุความ
คำอธิบายมาตราสำคัญ
บรรพ ๑
บรรพ ๒
บรรพ ๓
บรรพ ๔
บรรพ ๕
บรรพ ๖
รีวิวหนังสือ ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฏหมายเเพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา  (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)
ประมวลกฏหมายอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา  (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
เซตคู่ สอบท้องถิ่นวิชากฎหมายเน้นๆ
เซตคู่สุดคุ้ม : ประมวลกฏหมายแพ่งและอาญา