Promotion
top
top
top

หนังสือ สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ เตรียมสอบเข้า ม.1 รร.สาธิต และห้อง Gifted มั่นใจเต็ม 100

แก่นของคณิตศาสตร์ที่เต็มไปด้วยตัวเลขและสูตรต่างๆ นั้น ต้องอาศัยความเข้าใจและการหมั่นฝึกฝนเรียนรู้ การทำข้อสอบในแต่ละวันสามารถส่งผลให้ตีโจทย์คณิตศาสตร์และคุ้นเคยกับการแก้ปัญหาวิธีคำนวณ ในขณะเดียวกัน การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ได้ผลดี นักเรียนควรทำความเข้าใจในเนื้อหา จนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในชีวิตประจำวัน เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราตลอดเวลา
ขายแล้ว
126 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859161009757

฿405
ส่วนลด10%
฿450
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 98 เล่ม
ราคารวม :
฿450
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859161009757
ISBN
8859161009757
ขนาดหนังสือ
19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
2.4 ซม.
น้ำหนัก
830 กรัม
จำนวนหน้า
400 หน้า
วันวางจำหน่าย
23/11/65
ตัวอย่างหนังสือ
Download


แก่นของคณิตศาสตร์ที่เต็มไปด้วยตัวเลขและสูตรต่างๆ นั้น ต้องอาศัยความเข้าใจและการหมั่นฝึกฝนเรียนรู้ การทำข้อสอบในแต่ละวันสามารถส่งผลให้ตีโจทย์คณิตศาสตร์และคุ้นเคยกับการแก้ปัญหาวิธีคำนวณ ในขณะเดียวกัน การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ได้ผลดี นักเรียนควรทำความเข้าใจในเนื้อหา จนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในชีวิตประจำวัน เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาวิชาที่ว่าด้วยหลักภาษานั้น นักเรียนนิยมใช้การท่องจำเพื่อใช้เข้าห้องสอบ แต่อย่าลืมว่าเราใช้ภาษาไทยพูดคุยใช้ชีวิตประจำวัน หากเราเรียนรู้ด้วยการสร้างความคุ้นเคยก็จะสัมผัสถึงภาษาไทยได้ง่ายขึ้นส่วนภาษาอังกฤษเราก็สามารถพบได้ทางอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์แค่ปลายนิ้ว เรื่องของภาษาจึงไม่ได้ไกลจากตัวเราเลย สุดท้ายวิชาสังคมศึกษา วิชาที่ว่าด้วยการใช้ชีวิตประจำวันรอบตัวเรา ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนชั้น ป.5-6 ได้ฝึกทำแนวข้อสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ครบทั้ง 5 วิชาหลักเพื่อเรียนต่อโรงเรียนกลุ่มสาธิตและโรงเรียนรัฐบาลชื่อดัง สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหาอ่านทบทวนและแนวข้อสอบจัดรูปแบบตามการสอบจริง จึงช่วยให้จับเวลาเตรียมสอบจริงอย่างเต็มที่ พร้อมเฉลยและอธิบายคำตอบให้นักเรียนอ่านทบทวนความรู้ควบคู่กันได้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. สรุปเนื้อหากระชับ พร้อมเตรียมสอบเข้า ม.1 วิชาหลัก 5 วิชา คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ และสังคม
2. ฝึกทำแนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาหลัก 5 วิชา คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ และสังคม เตรียมสอบโรงเรียนดังอย่างมั่นใจ
3. แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาหลัก 5 วิชา จับเวลาทำข้อสอบเหมือนสอบจริง พร้อมเฉลยละเอียดอ่านทบทวนได้
ทบทวนวิชาคณิตศาสตร์
จำนวนเต็ม
สมบัติการบวกของจำนวนเต็ม
สมบัติการคูณของจำนวนเต็ม
เลขยกกำลัง
สมบัติของเลขยกกำลัง
ค่าสัมบูรณ์
การหารลงตัวของจำนวนนับ
ตัวประกอบของจำนวนนับ
การแยกตัวประกอบ
ตัวหารร่วมมาก
ตัวคูณร่วมน้อย
เศษส่วน
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
ทศนิยม
อัตราส่วน
ร้อยละ
รูปทรงเรขาคณิต
รูปทรงเรขาคณิตสองมิติ
รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ
สถิติ และความน่าจะเป็น

ทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งมีชีวิต
พืช
สัตว์
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
สารอาหารและการย่อยอาหาร
คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน
ไขมัน
วิตามิน
เกลือแร่
น้ำ
ระบบย่อยอาหาร
การทำงานของระบบย่อยอาหาร
วัสดุและสาร
การเปลี่ยนแปลงของสาร
การละลาย
การเกิดปฏิกิริยาเคมี
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้
การแยกสารเนื้อผสม
แรงและพลังงาน
แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
การต่อวงจรไฟฟ้า
โลก ดวงดาว และอวกาศ
สุริยุปราคาและจันทรุปราคา
ลมบก ลมทะเล และมรสุม
หินและซากดึกดำบรรพ์
วัฏจักรหิน
ซากดึกดำบรรพ์

ทบทวนวิชาภาษาไทย
เสียงในภาษาไทย
สระ
พยัญชนะ
วรรณยุกต์
พยางค์
การสร้างคำไทย
ลักษณะคำไทย
ชนิดคำไทย
วลีและประโยค
คำยืมภาษาต่างประเทศ
สำนวนไทย
ราชาศัพท์
คำพ้อง
คำพ้องรูป
คำพ้องเสียง
คำไวพจน์
คำประพันธ์

ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษ
Singular and Plural form
Countable nouns and Uncountable nouns
Quantifiers
A, An และ The
Some และ Any
A few และ A little
Much และ Many
All, Every และ Each
Helping verbs
Verb to be
Verb to do
Verb to have
Modal verbs
Can
May
Adjectives
Comparison of Adjectives
Adverbs
Adverb of frequency
Conjunctions
Prepositions
Preposition of time
This-These / That-Those
Pronouns
Personal pronouns
Possessive form
Reflexive pronouns
Question
Wh-question
How much / How many
Tense
Present Simple Tense
Present Continuous Tense
Past Simple Tense
Past Continuous Tense
Future Simple Tense

ทบทวนวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา
ประเภทของศาสนา
ศาสนาพุทธ
วันสำคัญทางศาสนา
พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง
หลักธรรมสำคัญที่ควรรู้
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ศาสนาคริสต์
นิกาย
ศาสนาอิสลาม
นิกาย
สังคมและวัฒนธรรม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
การเมือง การปกครอง
อำนาจอธิปไตย
หลักการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย
ระบบเผด็จการ
กฎหมาย
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
เศรษฐศาสตร์
ปัจจัยการผลิต
ระบบเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
ความร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
อาเซียน
ประวัติศาสตร์
การนับศักราช
ยุคสมัยของประเทศไทย

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 - 5
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 - 5
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
ข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1 - 5
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 - 5
แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ข้อสอบสังคมศึกษา ชุดที่ 1 - 5
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 - 5
เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 - 5
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
เฉลยแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1 - 5
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 - 5
เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
เฉลยแนวข้อสอบสังคมศึกษา ชุดที่ 1 - 5
รีวิวหนังสือ สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ เตรียมสอบเข้า ม.1 รร.สาธิต และห้อง Gifted มั่นใจเต็ม 100
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
หนังสือเตรียมสอบเข้า ม.1 เล่มไหนดี? ปีล่าสุด
ใกล้สอบเข้ามาแล้วนะคะ สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 แล้วไม่รู้ว่าเตรียมตัวอย่างไรดี แต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะหากน้องๆ มีการวางแผนและการเตรียมตัวที่ดีในการสอบเข้าม.1 น้องๆ ต้องสอบผ่านได้อย่างแน่นอน วันนี้แอดเลยจะมาแนะนำ Top 5 Best Seller หนังสือเตรียมสอบเข้า ม.1 ที่จะมาช่วยการเตรียมสอบก่อนลงสนามสอบจริงมาฝากกันค่ะ แต่ 5 เล่มของเราจะมีอะไรบ้างไปดูกันดีกว่า 
รีวิวหนังสือ สรุปเข้มเนื้อหา+ข้อสอบ เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนในเครือสาธิต และห้อง Gifted อ่านแล้วปังแน่นอน !!
ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนในเครือสาธิต ห้อง Gifted และโรงเรียนรัฐบาลชื่อดัง ต้องเล่มนี้เลย!!
หนังสือสอบเข้า ม.1 รร.สาธิต ห้อง Gifted การันตรีอ่านแล้วสอยเข้าได้แน่นอน!!
มีใครอยากเข้าเรียน ม.1 โรงเรียนสาธิต หรือ ห้อง Gifted กันไหมคะ? โดยทางคุณพ่อ คุณแม่อยากให้น้องๆ สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต หรือ ห้อง Gifted ล่ะก็แนะนำต้องมีหนังสือตัวช่วยดีๆ ถ้าอยากรู้ไปดูคลิปกันได้เลยค่ะ
รวมหนังสือสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง (ห้อง Gifted+ห้องเรียนโครงการพิเศษ)
รวมหนังสือสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง ห้อง Gifted และโรงเรียนประจำจังหวัด
รวมหนังสือสอบ TPAT เตรียมพร้อมก่อนลงสนามจริง!!
สำหรับน้องๆ ม.6 ที่กำลังเตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบ TPAT โดยใครไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนดี ไม่ต้องห่วงค่ะ วันนี้ทางเราได้รวบรวมหนังสือมาให้แล้ว ที่รับรองว่าเนื้อหาเข้มข้น ข้อสอบเน้นๆ เหมาะกับใช้ทบทวนและใช้ฝึกทำข้อสอบก่อนลงสนามจริง ซึ่งแต่ละเล่มจะมีเล่มไหนกันบ้างไปดูกันดีกว่า!!
รวมหนังสือสอบ TGAT เตรียมพร้อมก่อนลงสนามจริง!!
สำหรับน้องๆ ม.6 ที่กำลังเตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบ TGAT โดยใครไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนดี ไม่ต้องห่วงค่ะ วันนี้ทางเราได้รวบรวมหนังสือมาให้แล้ว ที่รับรองว่าเนื้อหาเข้มข้น ข้อสอบเน้นๆ เหมาะกับใช้ทบทวนและใช้ฝึกทำข้อสอบก่อนลงสนามจริง ซึ่งแต่ละเล่มจะมีเล่มไหนกันบ้างไปดูกันดีกว่า!!
รีวิวหนังสือ เตรียมสอบตรงเป็น "สิงห์" รัฐศาสตร์ ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อ มั่นใจเต็ม 100
ใครสนใจที่อยากศึกษาแนวข้อสอบจริงสอบตรงรัฐศาสตร์รวม 1,000 ข้อ ห้ามพลาด!!
รีวิว หนังสือ Drawing Comics Dynamic Drawing
ห้ามพลาด!! ใครที่อยากสนใจอยากจะฝึกฝีมือในการวาดภาพการ์ตูนให้ปัง ต้องเล่มนี้เลย
รีวิว หนังสือ การวิเคราะห์และออกแบบการทดลองด้วย Minitab (Analysis and Design of Experiments with Minitab)
ใครที่สนใจอยากจะศึกษาเรื่องของวิเคราะห์และออกแบบข้อมูล ไม่ควรพลาด!!
รวม 5 หนังสือสอบครูผู้ช่วย สพฐ. อ่านแล้วสอบผ่านแน่นอน!
เชื่อเลยค่ะว่ามีใครหลาย ๆ คนอยากที่จะได้ทำงานราชการ แต่กว่าจะผ่านการสอบบรรจุก็ช่างยากเย็นแสนเข็ญเลยเกิน โดยเฉพาะสายอาชีพครู ที่ต้องสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยก่อนจะเข้ารับราชการครูได้ ฉะนั้นการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในยุคสมัยแห่งการแข่งขันทางอาชีพที่สูงแบบปัจจุบัน วันนี้ทางแอดเลยอยากจะมาแนะนำหนังสือสำหรับคนที่เตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ที่กำลังใกล้มาถึงมาฝากกันค่ะ
หนังสือเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่มไหนดี? ปีล่าสุด
สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังขึ้น ม.4 แอดบอกเลยว่าการเตรียมตัวเป็นอะไรที่สำคัญมากกก!โดยสิ่งแรกที่แอดแนะนำให้ต้องเตรียมตัวนั่นก็คือ การอ่านหนังสือทบทวนด้วยตัวเอง เน้นตะลุยข้อสอบเสมือนจริง นำข้อสอบเก่าๆ มาฝึกฝนทำบ่อยๆ ซึ่งหนังสือเตรียมสอบเองก็มีหลายรูปแบบให้เลือก แต่ละแบบก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไป วันนี้แอดก็เลยได้รวบรวม หนังสือเตรียมสอบเข้า ม.4 ทั้ง 5 เล่ม มาฝากทุกคน ซึ่งแต่ละเล่มมีอะไรกันบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะ
อ่านหนังสือสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม เล่มไหนดี??
หนังสือจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้น้อง ๆ ได้เตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม ฝึกซ้อมทำโจทย์ก่อนพบข้อสอบจริง ลงสนามจริง
รวมหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ปี 2566 เล่มเดียวจบครบทุกวิชา
แต่ถึงการสอบ ก.พ. มันจะยากหรือหินสักแค่ไหน ขอเพียงแค่เราพยาม และ มีหนังสือดีๆ ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหา และ ตัวอย่างข้อสอบเน้นๆ มาฝึกฝน ก็ถือว่าเราสำเร็จไปแล้วครึ่งนึงส่วนอีกครึ่งที่เหลือขอเพียงแค่เราทำข้อสอบให้เต็มที่ มั่นใจในตัวเอง ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว ซึ่งแต่ละเล่มจะมีเล่มไหนกันบ้างไปดูกันดีกว่า!!
รวมหนังสือสอบ A-LEVEL เตรียมพร้อมก่อนลงสนามจริง!!
สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบ A-Level โดยใครไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนดี ไม่ต้องห่วงค่ะ วันนี้ทางเราได้รวบรวมหนังสือมาให้แล้ว ที่รับรองว่าเนื้อหาเข้มข้น ข้อสอบเน้นๆ เหมาะกับใช้ทบทวนและใช้ฝึกทำข้อสอบก่อนลงสนามจริง ซึ่งแต่ละเล่มจะมีเล่มไหนกันบ้างไปดูกันดีกว่า!!
รวมหนังสือ เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชื่อดัง (ห้อง Gifted+ห้องเรียนโครงการพิเศษ)
สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าม.4 อยู่แล้วไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนดี ไม่ต้องห่วงค่ะ วันนี้ทางเราได้รวบรวมหนังสือมาให้แล้ว ไม่ต้องกังวลว่าจะทำข้อสอบเข้าม.4 ที่โรงเรียนดังไม่ได้ เพราะทุกเล่มที่เราเตรียมมาให้รับรองว่าเนื้อหาเน้น ข้อสอบเน้นๆมาให้น้องๆได้ทำกันค่ะ
รีวิวหนังสือ ติวเข้ม + ลุยโจทย์ ป.6 (5 วิชาหลัก) & สอบเข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100  แน่นอน!!
ใครที่กำลังเตรียมตัวจะสอบเข้า ม.1 มีเนื้อหาดีๆ พร้อมแนวข้อสอบ ต้องเล่มนี้เลย!!
แนะนำหนังสือ แบบฝึกหัด ป.1- ป.6 พิชิตเกรด 4 ไม่ยาก
แต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามีตัวช่วยดีๆ ที่ช่วยฝึกฝนและเพิ่มเติมความรู้ให้กับน้องๆ ให้มั่นใจ พร้อมสอบได้คะแนนดีอย่างแน่นอน ถ้าอยากรู้ต้องดูคลิปนี้เลย!!
รีวิวหนังสือเตรียมสอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted อ่านแล้วปัง!!
ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าห้อง Gifted ไม่ควรพลาดเล่มนี้
รีวิวหนังสืออัพสกิลที่นักวาดสาย Manga อ่านแล้ววาดเก่งขึ้นอย่างแน่นอน!!
การวาดการ์ตูน Manga ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปค่ะ เพราะวันนี้พี่มีตัวช่วยดีๆ มานำเสนอ แต่ถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรไปดูคลิปกันดีกว่า
อัพสกิลการขายผ่าน Social Media ด้วยหนังสือ Instagram Marketing
อยากอัพสกิลการขายออนไลน์การตลาดออนไลน์ทางแพลตฟอร์มอย่าง Instagram ทางนี้เลย
 รีวิวหนังสือ Practical Data Science with RapidMiner Studio เล่ม 1
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสูงยุดเศรษฐกิจ 4.0 โลกแห่ง Digital แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าอยากอัพสกิลต้องควรดูคลิปนี้
รีวิวหนังสือ Easy Note ฝรั่งเศส มั่นใจเต็ม 100
ใครที่กำลังเรียนภาษาฝรั่งเศสอยากได้ตัวช่วยดีๆ ในการทบทวนเพิ่มความเข้าใจ เตรียมพร้อมก่อนสอบ แนะนำให้ดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะ
แนะนำหนังสือ SketchUp + AutoCAD 2022 สำหรับนักออกแบบบ้าน
ใครสายออกแบบ ต้องการเรียนรู้การออกแบบบ้านและงานเขียน 2 มิติและ 3 มิติ ขอแนะนำให้ต้องไปด้วยคลิปนี้กันเลย ที่แม้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถทำได้!!
เตรียมสอบเข้า ม.1 เล่มไหนอ่านแล้วปัง (ห้องปกติและ Gifted )
อืม... ดูเหมือนว่าจะใกล้เวลาที่น้องๆ ป.6 ต้องเตรียมสอบเข้า ม.1 แล้วนะ อ้ะๆ คุณพ่อ คุณแม่ หรือน้องๆ อย่าพึ่งเครียดหรือกังวลไปนะคะ เพราะวันนี้พี่แพรวมีไอเท็มดีๆ มาแนะนำ แต่ถ้าอยากรู้มีอะไรบ้างไปดูบทความนี้กันได้เลย
หนังสือ Drawing Comics Level Up! สกิลการวาด : Naoki Saito
อ. Naoki Saito นักวาดชื่อดังของญี่ปุ่น ซึ่งมีผลงานชื่อดังอย่างมากมาย อีกทั้งยังเป็น Youtuber ล่าสุดอาจารย์ได้มีหนังสือที่พัฒนาทักษะการวาดการ์ตูนให้กับมือใหม่นักวาดในเวอร์ชั่น ภาษาไทย กันแล้ว! ถ้าอย่างไงเราไปดูบทความดีกว่าค่ะ
รีวิวหนังสือตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อ สอบเข้า ม.4 มั่นใจเต็ม 100
ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับน้องที่ต้องเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 แต่หลายคนก็คงเจอกับปัญหา ไม่รู้จะอ่านหนังสือเล่มไหน จุดไหน และต้องทำอย่างไงถึงจะจำเนื้อหาได้หมด  แต่ไม่ต้องห่วงค่ะทุกปัญหามีทางแก้ แต่ถ้าอยากรู้ไปดูบทความกันดีกว่า
หนังสือแนะนำการทำการตลาดออนไลน์ให้ปังด้วย Google
ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่สนใจในเรื่องของการค้นหาข้อมูลบน Google มากขึ้น เลยทำนักธุรกิจส่วนใหญ่หันหาทำการตลาดในรูปแบบของออนไลน์เป็นจำนวนมาก แต่จะมีวิธีไหนล่ะ ที่จะทำให้ธุรกิจของเราเป็นที่ยอมรับและติดอันดับบนยอดการค้นหาบน Google พี่แพรวมีเคล็ดไม่ลับที่จะทำให้การตลาดออนไลน์ของทุกคนออกมาปัง มาฝากกันค่ะจะมีหนังสืออะไรบ้างไปดูกันเลย
5 อันดับหนังสือเตรียมสอบเข้า ม.1 เล่มไหนดี ที่การันตรีสอบเข้าได้แน่นอน
การเตรียมตัวสอบเข้าม.1 เป็นสิ่งสำคัญมากในทุกครั้งของการสอบ คือภาพที่ตัวเราเองกำลังเคร่งเครียดอยู่กับอ่านหนังสือหลายสิบหน้า โดยไม่รู้ว่าเราจะได้เจอข้อสอบแนวไหน ซึ่งหนังสือเตรียมสอบนั้นมีหลายรูปแบบให้เลือก แต่ละแบบก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไป วันนี้พี่เเพรวเลยจะมาแนะนำ 5 อันดับหนังสือเตรียมสอบเข้าม.1 ที่มีเนื้อหาครอบคลุมและเข้าใจง่ายมาฝากทุกคนด้วยค่ะ
10 หนังสือเล่มเด็ด สอบเข้า ม.4
สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าม.4 อยู่แล้วไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนดี ไม่ต้องห่วงค่ะ วันนี้เเอดได้รวบรวมหนังสือมาให้แล้ว ไม่ต้องกังวลว่าจะทำข้อสอบไม่ได้ เพราะทุกเล่มที่เเอดเตรียมมาให้รับรองว่าเนื้อหาเน้น เเถมข้อสอบเน้นๆ มาให้น้องๆ ได้ทำกันค่ะ แล้วมาอ่านหนังสือไปพร้อมกัน ลุยกันเลย!
แนะนำหนังสือการตลาดยุคดิจิทัล ทันกระแสด้วย TikTok และ Youtube
หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือนักการตลาด ที่กำลังมองหาช่องทางในการขายเพิ่มขึ้นให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่ แพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube อาจเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ดี ในการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักได้ วันนี้พี่แพรวเลยจะมาแนะนำหนังสือการตลาด 2 เล่ม ที่ถ้าไม่ได้อ่านถือว่าตกเทรนด์มาฝากกัน
เเนะนำหนังสือ Photoshop สำหรับมือใหม่หัดเเต่งภาพ
ต้องขอบอกเลยว่าทุกวันนี้ Photoshop มีความสำคัญต่อคนไทยมากค่ะเพราะโลกเราเข้าสู่ยุคดิจิตอลกันเต็มตัวแล้ว มีหลายอย่างที่เราต้องพึ่งพา Graphic Designไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่ชีวิตในการทำงานของบางสายงาน
รีวิวคู่มือเตรียมสอบ TOEIC เล่มไหนอ่านแล้วการันตรีสอบได้แน่นอน
มีใครไหมคะ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ Toeicแต่ว่านะเตรียมตัวยังไงถึงให้ทำคะแนนได้ดีกันนะ เพราะว่าสำหรับการสอบ Toeicนั้นจำเป็นมากๆ คนที่กำลังทำงานหรือนักศึกษามองหางานที่ดีในตลาด แต่การสอบนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย วันนี้แพรวเลยจะมาแนะหนังสือ Toeicที่น่าสนใจมาฝากกัน
อยากเป็นครูต้องได้อ่าน! หนังสือเตรียมสอบเข้าคณะครุศาสตร์ถ้าได้อ่านสอบได้แน่นอน
แอดมินเชื่อค่ะว่าน้องๆ หลายคนมีความใฝ่ฝันอยากเป็นคุณครู คอยสอนเด็กๆ อยู่หน้าห้องใช่ไหมล่ะคะ แต่เอ้... เส้นทางการเป็นครูนั้นไม่ง่ายเลย วันนี้ค่ะ แอดมินเลยจะมาแนะนำตัวช่วยดีๆ ในการสอบเข้าคณะครุศาสตร์มาให้กับน้องๆ
ให้การอ่านหนังสือเป็นเรื่อง Easy ด้วย Easy Note หนังสือสำหรับน้องๆ ม.ต้น
มีใครมองหาตัวเลือกๆ ดีๆ ที่ช่วยการจดจำกันบ้างคะ? พี่แพรวเชื่อค่ะว่าทุกคนต้องเคยเจอกับปัญหาไม่รู้จะเริ่มอ่านหนังสือจากจุดไหน อ่านไปแล้วก็ไม่ตรงจุด ต้องอัดเนื้อหาบทเรียนทุกอย่างเข้าไปหมดจนสมองแทบระเบิด วันนี้แพรวเลยมีหนังสือดีๆ มาแนะนำค่ะ แต่ถ้าอยากรู้ว่ามีเล่มไหนบ้างไปดูกันดีกว่า!!
7 เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนสอบ กสพท
ในช่วงเวลาของการสอบ เราจะพบกับอุปสรรค์ในการอ่านเป็นอย่างมาก หลายๆคนอาจจะเตรียมตัวไม่ค่อยทัน วันนี้เเอดก็มีวิธีต่างๆมาเเนะนำซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ มั่นใจเต็ม 100 มาเตรียมตัวสอบคณะกลุ่มแพทย์ที่ไม่ควรพลาด จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลย!!
EASY NOTE  : จดไว้ ออกสอบเเน่ กับกฎสำหรับการเเก้ "Error Identification"
กฎสำหรับการแก้ Error Identification จากหนังสือ Easy Note อังกฤษ ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100 คือข้อสอบที่เราต้องหา "Error" หรือจุดผิดของ Grammar ให้เจอ
5 เรื่องต้องรู้ ก่อนเริ่มต้นภาษาจีนด้วยตนเอง
มัดรวมไว้ให้แล้วกับ 5 เรื่องต้องรู้ ก่อนเริ่มต้นภาษาจีนด้วยตนเอง สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังเริ่มต้นพี่แอดมินขอแนะนำ หนังสือ Easy Note ภาษาจีน มั่นใจเต็ม 100 ใช้อ่านควบคู่ไป รับรองไม่มีพลาดแน่นอน!!
แนะนำหนังสือเตรียมสอบแพทย์ที่ควรมี!!
ใครอยากเป็นหมอบ้างเอ่ย! วันนี้ค่ะพี่แพรวจะมาแนะนำหนังสือเตรียมสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ที่น้องๆ ไม่ควรพลาดแนะนำว่าต้องมี แต่ถ้าอยากรู้ว่ามีหนังสือเล่มไหนกันบ้างเราไปดูด้วยกันดีกว่าค่ะ
แนะนำหนังสือสำหรับเตรียมสอบ ก.พ ที่คุณต้องมี!!
ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการสอบ ก.พ. ที่จะมาถึง วันนี้แอดมินเลยจะมาแนะนำหนังสือสอบ ก.พ. ทั้ง 4 เล่มที่น่าสนใจ ที่การันตรีเลยว่าอ่านแล้วเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบของคุณแน่นอน!
อัพสกิลสาย Tech ในยุค AI เปลี่ยนโลก  “Fundamental of DEEP LEARNING in Practice”
ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) เป็นศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในการวิวัฒน์ของดิจิทัลเทคโนโลยี และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก จนเสมือนว่างานใดก็ตามที่ไม่มี AI เป็นส่วนหนึ่งในนั้น มันจะกลายเป็นงานที่ไม่สามารถทัดเทียมคู่แข่งได้
แนะนำหนังสือ EASY NOTE สอบ ก.พ. และครูผู้ช่วย
ใครที่กำลังมองหาหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. แต่มองดูเล่มไหนก็น่าเบื่อไปหมดเลย วันนี้เเอดก็มาพร้อมกับหนังสือทั้ง 2 เล่ม บอกได้เลยว่าน่าอ่านมากๆค่ะ รับรองว่าบางกว่าหนังหมูเเน่นอน โดยเนื้อหาด้านในเข้าใจง่าย เเละยังทำให้การอ่านไม่น่าเบื่อด้วย โดยการใช้สี รูปภาพมาอธิบาย ทำให้เราพอจับทางข้อสอบจริงได้ง่ายขึ้นเยอะเลย
คลิปเเนะนำ หนังสือเตรียมสอบเข้าสำหรับน้อง ม.4
พบกันอีกแล้วนะคะกับพี่มิ้นวันนี้พี่มิ้นมีเคล็ดที่ไม่ลับมาบอกอีกเเล้วนะคะสำหรับน้องๆที่อยากจะสอบเข้า ม.4 วันนี้พี่มิ้นมีหนังสือที่มาพร้อมกับแนวข้อสอบ และเฉลยแบบละเอียด จะละเอียดขนาดไหนตามมาดูกันเลยจ้าาา
แนะนำหนังสือเตรียมสอบเข้า ม.1
วันนี้พี่มิ้นจะชวนน้องๆมาวางแผนอ่านหนังสือสำหรับเตรียมสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ที่มีแนวข้อสอบ และเฉลยละเอียดแบบสุดๆ
คลิปแนะนำหนังสือ Easy Note ตัวช่วยจดจำดีๆ ที่น้องๆม.ปลายต้องมี!
ใครมองหาตัวเลือกๆ ดีๆ ที่ช่วยการจดจำกันบ้างคะ? แอดมินเชื่อค่ะว่าทุกคนต้องเคยเจอกับปัญหาไม่รู้จะเริ่มอ่านหนังสือจากจุดไหน อ่านไปแล้วก็ไม่ตรงจุด ต้องอัดเนื้อหาบทเรียนทุกอย่างเข้าไปหมดจนสมองแทบระเบิด แต่แอดมินมีสิ่งที่จะมาช่วยน้องๆ ได้ แต่ว่ามันคืออะไรกันนะ? ถ้าอยากรู้เรามารับชมด้วยกันดีกว่าค่ะ
เเนะนำหนังสือขายดี สำหรับเตรียมสอบ TCAS
สำหรับน้องๆม.ปลายที่กำลังมองหาหนังสือ หรือเตรียมสอบวันนี้เเอดมินมีหนังสือ TCAS ดีๆมาเเนะนำค่ะ รับรองว่าคะเเนนสูงทำได้เเน่นอน
รีวิว หนังสือ  เก่งคิดพิชิตสอบ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ประถม
สวัสดีค่ะ น้องๆทุกคน วันนี้พี่แอดมินจะมารีวิวหนังสือ เก่งคิดพิชิตสอบ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ สำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถม 4-6 น้องๆคนใหนที่อยากเก่งคณิตศาสตร์ ต้องเริ่มจากการฝึกทำโจทย์บ่อยๆ และต้องมีหนังสือ เก่งคิดพิชิตสอบ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ มาเป็นตัวช่วยฝึกทำโจทย์ ภายในเล่มจะเป็นยังไง ไปดูพี่แอดมินรีวิวกันเลย !!
รีวิว เซตสุดคุ้ม : สรุปหลัก+รวมข้อสอบเข้า ม.4 สุดปัง
สวัสดีค่ะ น้องๆทุกคน มาพบกับพี่มิ้นอีกแล้ว วันนี้พี่มิ้นมี เซตสุดคุ้ม : สรุปหลัก+รวมข้อสอบเข้า ม.4 สุดปัง ให้น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่มัธยมต้น ให้ฟังกัน เป็นที่รู้กันดีว่าน้องๆมัธยมต้น ก็ต้องเตรียมตัวที่จะสอบเข้า ม.ปลาย แต่น้องๆไม่ต้องกังวลไปนะคะ เพราะพี่มิ้นมีหนังสือที่จะช่วยให้น้องๆได้ลองทำข้อสอบกับทบทวนก่อนสอบ เข้า ม.ปลายแน่นอน
คลิปแนะนำหนังสือ Gat-English + Get-เชื่อมโยง ว่าเหมาะกับใครบ้าง ?
แอดมินเชื่อว่า คงจะมีน้องๆหลายๆคนที่กำลัง มองหาหนังสือ Gat ว่าควรเลือกซื้อแบบไหน และเล่มไหนที่เหมาะกับเรา วันนี้แอดมินมีคำตอบ
รีวิวหนังสือ แนะวิธีคิดพิชิตสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท
ครั้งนี้เซคุงนำหนังสือเกี่ยวกับการสอบแพทย์มาแนะนำให้น้อง ๆ ได้รู้จัก โดยหนังสือเล่มนี้อัดแน่นเนื้อหามาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่อยกันเลย
แนะนำ 4 หนังสือเตรียมสอบสุดฮอต #dek64
เซราสุรวบรวมเล่มที่ดี เล่มที่เด็ด เรียกได้ว่าสุดปัง กันเลยทีเดียว ซึ่งมาให้ดูรีวิวกันถึง 4 กลุ่มหนังสือ ถ้าใครไม่มีถือว่าโคตรพลาดเลยจริง ๆ เพราะว่าแต่ละเล่มคุ้มค่าคุ้มราคาสุด ๆ เนื้อหาอัดแน่นไว้ภายในเล่มแล้ว อันนี้รับประกันจากลูกค้ากว่าหมื่นคำสั่งซื้อเลยขอบอก 
มาแล้ว!! รีวิว หนังสือ สรุปเข้ม + ข้อสอบ ชีววิทยา ม.ปลาย ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
รีวิวหนังสือ สรุปเข้ม + ข้อสอบ ชีววิทยา ม.ปลาย ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100 ต้องบอกว่าหนังสือชีววิทยาเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาต่าง ๆ ไว้ด้วยกันทั้งหมด 5 PART ใหญ่ ได้แก่
รีวิวหนังสือ "Lightroom Classic CC 2018 Professional Guide"
หนังสือเล่มหนึ่งที่เหมาะกับคนชอบแต่งภาพและจัดการไฟล์ภาพให้ง่ายขึ้น
รีวิวหนังสือ "SketchUp 2019"
เรียนรู้การออกแบบบ้านและงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp 2019 จากวิธีสอนที่เข้าใจง่าย
รีริว หนังสือ  ปั้นร้านอาหารให้ปัง ทำยังไง Marketing for Food & Restaurant
ไม่ว่าจะเป็นร้านอย่างอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจอาหาร หากมีที่ตั้ง ที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง และต้องให้ลูกค้าเดินทางมาใช้บริการ ล้วนจำเป็นต้องสร้างตัวตนให้อยู่บนแผนที่ทั้งนั้น
สินค้าแนะนำ
เตรียมสอบเข้ม เข้าม.1 คณิต + วิทย์ Gifted และห้องเรียนพิเศษ มั่นใจเต็ม 100
Advance วิทย์ ป.6+พิชิตสอบ Gifted ม.1 รร. ชั้นนำ มั่นใจเต็ม 100
ติวเข้มแนวข้อสอบ โรงเรียนสาธิต คาทอลิก และห้อง Gifted ป.3 (8 วิชา)
เตรียมสอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ
Gifted Maths Test สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ มั่นใจเต็ม 100
ติวเข้มแนวข้อสอบ โรงเรียนสาธิต คาทอลิก และห้อง Gifted ป.2 (8 วิชา)