FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ เตรียมสอบเข้า ม.1 รร.สาธิต และห้อง Gifted มั่นใจเต็ม 100
สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ เตรียมสอบเข้า ม.1 รร.สาธิต และห้อง Gifted มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ : Infopress / 8859161009757
หนังสือ สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ เตรียมสอบเข้า ม.1 รร.สาธิต และห้อง Gifted มั่นใจเต็ม 100
แชร์
top
top
top
405 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 450 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 28
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859161009757
 • Barcode :
  8859161009757
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  2.4 ซม.
 • น้ำหนัก :
  830 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  400 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  23/11/65
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • ทบทวนวิชาคณิตศาสตร์
  จำนวนเต็ม
  สมบัติการบวกของจำนวนเต็ม
  สมบัติการคูณของจำนวนเต็ม
  เลขยกกำลัง
  สมบัติของเลขยกกำลัง
  ค่าสัมบูรณ์
  การหารลงตัวของจำนวนนับ
  ตัวประกอบของจำนวนนับ
  การแยกตัวประกอบ
  ตัวหารร่วมมาก
  ตัวคูณร่วมน้อย
  เศษส่วน
  การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
  ทศนิยม
  อัตราส่วน
  ร้อยละ
  รูปทรงเรขาคณิต
  รูปทรงเรขาคณิตสองมิติ
  รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ
  สถิติ และความน่าจะเป็น

  ทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์
  สิ่งมีชีวิต
  พืช
  สัตว์
  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
  การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
  สารอาหารและการย่อยอาหาร
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  ไขมัน
  วิตามิน
  เกลือแร่
  น้ำ
  ระบบย่อยอาหาร
  การทำงานของระบบย่อยอาหาร
  วัสดุและสาร
  การเปลี่ยนแปลงของสาร
  การละลาย
  การเกิดปฏิกิริยาเคมี
  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้
  การแยกสารเนื้อผสม
  แรงและพลังงาน
  แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
  การต่อวงจรไฟฟ้า
  โลก ดวงดาว และอวกาศ
  สุริยุปราคาและจันทรุปราคา
  ลมบก ลมทะเล และมรสุม
  หินและซากดึกดำบรรพ์
  วัฏจักรหิน
  ซากดึกดำบรรพ์

  ทบทวนวิชาภาษาไทย
  เสียงในภาษาไทย
  สระ
  พยัญชนะ
  วรรณยุกต์
  พยางค์
  การสร้างคำไทย
  ลักษณะคำไทย
  ชนิดคำไทย
  วลีและประโยค
  คำยืมภาษาต่างประเทศ
  สำนวนไทย
  ราชาศัพท์
  คำพ้อง
  คำพ้องรูป
  คำพ้องเสียง
  คำไวพจน์
  คำประพันธ์

  ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษ
  Singular and Plural form
  Countable nouns and Uncountable nouns
  Quantifiers
  A, An และ The
  Some และ Any
  A few และ A little
  Much และ Many
  All, Every และ Each
  Helping verbs
  Verb to be
  Verb to do
  Verb to have
  Modal verbs
  Can
  May
  Adjectives
  Comparison of Adjectives
  Adverbs
  Adverb of frequency
  Conjunctions
  Prepositions
  Preposition of time
  This-These / That-Those
  Pronouns
  Personal pronouns
  Possessive form
  Reflexive pronouns
  Question
  Wh-question
  How much / How many
  Tense
  Present Simple Tense
  Present Continuous Tense
  Past Simple Tense
  Past Continuous Tense
  Future Simple Tense

  ทบทวนวิชาสังคมศึกษา
  ศาสนา
  ประเภทของศาสนา
  ศาสนาพุทธ
  วันสำคัญทางศาสนา
  พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง
  หลักธรรมสำคัญที่ควรรู้
  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
  ศาสนาคริสต์
  นิกาย
  ศาสนาอิสลาม
  นิกาย
  สังคมและวัฒนธรรม
  สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
  การเมือง การปกครอง
  อำนาจอธิปไตย
  หลักการปกครอง
  ระบบประชาธิปไตย
  ระบบเผด็จการ
  กฎหมาย
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ
  เศรษฐศาสตร์
  ปัจจัยการผลิต
  ระบบเศรษฐกิจ
  เศรษฐกิจพอเพียง
  ความร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
  อาเซียน
  ประวัติศาสตร์
  การนับศักราช
  ยุคสมัยของประเทศไทย

  แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
  ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 - 5
  แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
  ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 - 5
  แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  ข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1 - 5
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 - 5
  แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
  ข้อสอบสังคมศึกษา ชุดที่ 1 - 5
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
  เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 - 5
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
  เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 - 5
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  เฉลยแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1 - 5
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 - 5
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
  เฉลยแนวข้อสอบสังคมศึกษา ชุดที่ 1 - 5
แก่นของคณิตศาสตร์ที่เต็มไปด้วยตัวเลขและสูตรต่างๆ นั้น ต้องอาศัยความเข้าใจและการหมั่นฝึกฝนเรียนรู้ การทำข้อสอบในแต่ละวันสามารถส่งผลให้ตีโจทย์คณิตศาสตร์และคุ้นเคยกับการแก้ปัญหาวิธีคำนวณ ในขณะเดียวกัน การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ได้ผลดี นักเรียนควรทำความเข้าใจในเนื้อหา จนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในชีวิตประจำวัน เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราตลอดเวลา

วิชาที่ว่าด้วยหลักภาษานั้น นักเรียนนิยมใช้การท่องจำเพื่อใช้เข้าห้องสอบ แต่อย่าลืมว่าเราใช้ภาษาไทยพูดคุยใช้ชีวิตประจำวัน หากเราเรียนรู้ด้วยการสร้างความคุ้นเคยก็จะสัมผัสถึงภาษาไทยได้ง่ายขึ้น

ส่วนภาษาอังกฤษเราก็สามารถพบได้ทางอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์แค่ปลายนิ้ว เรื่องของภาษาจึงไม่ได้ไกลจากตัวเราเลย สุดท้ายวิชาสังคมศึกษา วิชาที่ว่าด้วยการใช้ชีวิตประจำวันรอบตัวเรา ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนชั้น ป.5-6 ได้ฝึกทำแนวข้อสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ครบทั้ง 5 วิชาหลักเพื่อเรียนต่อโรงเรียนกลุ่มสาธิตและโรงเรียนรัฐบาลชื่อดัง สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหาอ่านทบทวนและแนวข้อสอบจัดรูปแบบตามการสอบจริง จึงช่วยให้จับเวลาเตรียมสอบจริงอย่างเต็มที่ พร้อมเฉลยและอธิบายคำตอบให้นักเรียนอ่านทบทวนความรู้ควบคู่กันได้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. สรุปเนื้อหากระชับ พร้อมเตรียมสอบเข้า ม.1 วิชาหลัก 5 วิชา คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ และสังคม
2. ฝึกทำแนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาหลัก 5 วิชา คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ และสังคม เตรียมสอบโรงเรียนดังอย่างมั่นใจ
3. แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาหลัก 5 วิชา จับเวลาทำข้อสอบเหมือนสอบจริง พร้อมเฉลยละเอียดอ่านทบทวนได้


รีวิวสินค้า : หนังสือ สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ เตรียมสอบเข้า ม.1 รร.สาธิต และห้อง Gifted มั่นใจเต็ม 100 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
สินค้าที่อยากบอกต่อ
คำค้นหายอดนิยม top
X

แจ้งวันหยุดส่งสินค้า