FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786164873476
หนังสือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
แชร์
top
top
top
265 บาท
Line

เริ่มขาย 11/11/65

สินค้านี้ขายไปแล้ว 0
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164873476
 • Barcode :
  9786164873476
 • ขนาดหนังสือ :
  14.5 x 21 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.7 ซม.
 • น้ำหนัก :
  650 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  248 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  11/11/65
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  มาตรา
  ยุทธวิธีการเรียนกฎหมายให้ได้ประโยชน์จริงจัง
  ๑. จริงใจศึกษากฎหมาย
  ๒. การบูรณาการหลักกฎหมาย
  ๓. การเขียนข้อสอบ
  ภาพรวมการดำเนินกระบวนพิจารณาทางอาญา
  ๑. การเริ่มกระบวนพิจารณาคดีอาญา
  ๒. ระบบการดำเนินคดีอาญาในประเทศไทย
  ๓. การดำเนินคดีอาญาโดยรัฐ
  ๔. การดำเนินคดีอาญาโดยราษฎร (ผู้เสียหายเป็นโจทก์)
  ๕. เริ่มการพิจารณาคดี
  ๖. การสืบพยานในคดีอาญา
  ๗. การวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดี
  ๘. อุทธรณ์ – ฎีกา
  ๙. หลังจากคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุด

  ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
  ลักษณะ ๑ หลักทั่วไป๑-๑๕
  ลักษณะ ๒ อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล ๑๖-๒๗
  หมวด ๑ หลักทั่วไป๑๖
  หมวด ๒ อำนาจสืบสวนและสอบสวน๑๗-๒๑/๑
  หมวด ๓ อำนาจศาล๒๒-๒๗
  ลักษณะ ๓ การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่ง๒๘-๕๑
  ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  หมวด ๑ การฟ้องคดีอาญา๒๘-๓๙
  หมวด ๒ การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ๔๐-๕๑
  ลักษณะ ๔ หมายเรียกและหมายอาญา๕๒-๗๖
  หมวด ๑ หมายเรียก๕๒-๕๖
  หมวด ๒ หมายอาญา๕๗-๖๕
  ส่วนที่ ๑ หลักทั่วไป๕๗-๖๕
  ส่วนที่ ๒ หมายจับ๖๖-๖๘
  ส่วนที่ ๓ หมายค้น๖๙-๗๐
  ส่วนที่ ๔ หมายขัง หมายจำคุก หมายปล่อย ๗๑-๗๖
  ลักษณะ ๕ จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว๗๗-๑๑๙
  หมวด ๑ จับ ขัง จำคุก๗๗-๙๐
  หมวด ๒ ค้น๙๑-๑๐๕
  หมวด ๓ ปล่อยชั่วคราว๑๐๖-๑๑๙

  ภาค ๒ สอบสวน
  ลักษณะ ๑ หลักทั่วไป๑๒๐-๑๒๙
  ลักษณะ ๒ การสอบสวน๑๓๐-๑๕๖
  หมวด ๑ การสอบสวนสามัญ๑๓๐-๑๔๗
  หมวด ๒ การชันสูตรพลิกศพ๑๔๘-๑๕๖

  ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  ลักษณะ ๑ ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง๑๕๗-๑๗๑
  ลักษณะ ๒ การพิจารณา๑๗๒-๑๘๑
  ลักษณะ ๓ คำพิพากษาและคำสั่ง๑๘๒-๑๙๒

  ภาค ๔ อุทธรณ์ และฎีกา
  ลักษณะ ๑ อุทธรณ์๑๙๓-๒๑๕
  หมวด ๑ หลักทั่วไป๑๙๓-๒๐๒
  หมวด ๒ การพิจารณา คำพิพากษา๒๐๓-๒๑๕
  และคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์
  ลักษณะ ๒ ฎีกา๒๑๖-๒๒๕
  หมวด ๑ หลักทั่วไป๒๑๖-๒๒๔
  หมวด ๒ การพิจารณา คำพิพากษาและคำสั่งชั้นฎีกา ๒๒๕

  ภาค ๕ พยานหลักฐาน
  หมวด ๑ หลักทั่วไป๒๒๖-๒๓๑
  หมวด ๒ พยานบุคคล๒๓๒-๒๓๗
  หมวด ๓ พยานเอกสาร๒๓๘-๒๔๐
  หมวด ๔ พยานวัตถุ๒๔๑-๒๔๒
  หมวด ๕ ผู้เชี่ยวชาญ๒๔๓-๒๔๔/๑

  ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
  หมวด ๑ การบังคับตามคำพิพากษา๒๔๕-๒๕๑
  หมวด ๒ ค่าธรรมเนียม๒๕๒-๒๕๘

  ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบา และลดโทษ ๒๕๙-๒๖๗

  บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ

  ประวัติผู้เรียบเรียง
เป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ล่าสุดปี 2565 อัพเดตกฎหมายล่าสุดทุกมาตรา มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญและออกสอบบ่อย พร้อมสรุปฎีกาที่น่าสนใจ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี

1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อัพเดตใหม่ล่าสุดปี 2565
2. มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญและออกสอบบ่อย
3. มีสรุปฎีกาน่าสนใจประกอบการอธิบายรีวิวสินค้า : หนังสือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top