FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.5
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786162366307
หนังสือ สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.5
แชร์
top
top
top
สรุปเนื้อหาที่เรียนในระดับชั้น ป.5 โดยเน้นหลักสำคัญที่ใช้ในการสอบกลางภาค
และปลายภาคเพื่อให้เด็กฝึกฝนภาษาอังกฤษที่สำคัญในการสอบ

รวมไปถึง การเตรียมพร้อมในการสอบเข้า ม.1
และยังเป้นการเตรียมพร้อมให้เด็กฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษได้

เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญต่อไปในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมที่สูงขึ้น โดยสรุป เนื้อหาเป็นบทเรียน
ชัดเจนตามข้อสอบ ทั้งแบบฝึกหัดท้ายบทของแต่ละเนื้อหา รวมไปถึง ตัวอย่างข้อสอบ
รีวิวสินค้า : หนังสือ สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.5
คำค้นหายอดนิยม top