FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786164871656
หนังสือ ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)
แชร์
top
top
top
324 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 360 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 556
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164871656
 • Barcode :
  9786164871656
 • ขนาดหนังสือ :
  14.5 x 21 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  0.9 ซม.
 • น้ำหนัก :
  850 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  544 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  12/11/63
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บรรพ ๑ หลักทั่วไป

  ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  ลักษณะ ๒ บุคคล
  หมวด ๑ บุคคลธรรมดา

  หมวด ๒ นิติบุคคล

  ลักษณะ ๓ ทรัพย์
  ลักษณะ ๔ นิติกรรม
  หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด ๒ การแสดงเจตนา
  หมวด ๓ โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม
  หมวด ๔ เงื่อนไขและเงื่อนเวลา
  ลักษณะ ๕ ระยะเวลา
  ลักษณะ ๖ อายุความ
  หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด ๒ กำหนดอายุความ

  บรรพ ๒ หนี้

  ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด ๑ วัตถุแห่งหนี้
  หมวด ๒ ผลแห่งหนี้

  หมวด ๓ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน
  หมวด ๔ โอนสิทธิเรียกร้อง
  หมวด ๕ ความระงับหนี้

  ลักษณะ ๒ สัญญา
  หมวด ๑ ก่อให้เกิดสัญญา
  หมวด ๒ ผลแห่งสัญญา
  หมวด ๓ มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ
  หมวด ๔ เลิกสัญญา
  ลักษณะ ๓ จัดการงานนอกสั่ง
  ลักษณะ ๔ ลาภมิควรได้
  ลักษณะ ๕ ละเมิด


  บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา

  ลักษณะ ๑ ซื้อขาย
  หมวด ๑ สภาพและหลักสำคัญของ
  สัญญาซื้อขาย


  หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย

  หมวด ๓ หน้าที่ของผู้ซื้อ
  หมวด ๔ การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง

  ลักษณะ ๒ แลกเปลี่ยน
  ลักษณะ ๓ ให้
  ลักษณะ ๔ เช่าทรัพย์
  หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
  หมวด ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า
  หมวด ๔ ความระงับแห่งสัญญาเช่า
  ลักษณะ ๕ เช่าซื้อ
  ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน
  ลักษณะ ๗ จ้างทำของ
  ลักษณะ ๘ รับขน
  หมวด ๑ รับขนของ
  หมวด ๒ รับขนคนโดยสาร
  ลักษณะ ๙ ยืม
  หมวด ๑ ยืมใช้คงรูป ๖๔๐-๖๔๙
  หมวด ๒ ยืมใช้สิ้นเปลือง
  ลักษณะ ๑๐ ฝากทรัพย์
  หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด ๒ วิธีเฉพาะการฝากเงิน
  หมวด ๓ วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม
  ลักษณะ ๑๑ ค้ำประกัน
  หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด ๒ ผลก่อนชำระหนี้
  หมวด ๓ ผลภายหลังชำระหนี้
  หมวด ๔ ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน
  ลักษณะ ๑๒ จำนอง
  หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด ๒ สิทธิจำนองครอบเพียงใด
  หมวด ๓ สิทธิและหน้าที่ของ
  ผู้รับจำนองและผู้จำนอง
  หมวด ๔ การบังคับจำนอง
  หมวด ๕ สิทธิและหน้าที่ของ
  ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
  หมวด ๖ ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง
  ลักษณะ ๑๓ จำนำ
  หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและ
  ผู้รับจำนำ
  หมวด ๓ การบังคับจำนำ
  หมวด ๔ ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ
  ลักษณะ ๑๔ เก็บของในคลังสินค้า ๗๗๐-๗๙๖
  หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด ๒ ใบรับของคลังสินค้าและ
  ประทวนสินค้า
  ลักษณะ ๑๕ ตัวแทน
  หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของ
  ตัวแทนต่อตัวการ
  หมวด ๓ หน้าที่และความรับผิดของ
  ตัวการต่อตัวแทน
  หมวด ๔ ความรับผิดของตัวการและ
  ตัวแทนต่อบุคคลภายนอก
  หมวด ๕ ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญา
  ตัวแทน
  หมวด ๖ ตัวแทนค้าต่าง
  ลักษณะ ๑๖ นายหน้า
  ลักษณะ ๑๗ ประนีประนอมยอมความ
  ลักษณะ ๑๘ การพนัน และขันต่อ
  ลักษณะ ๑๙ บัญชีเดินสะพัด
  ลักษณะ ๒๐ ประกันภัย
  หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด ๒ ประกันวินาศภัย

  หมวด ๓ ประกันชีวิต
  ลักษณะ ๒๑ ตั๋วเงิน
  หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด ๒ ตั๋วแลกเงิน
  หมวด ๓ ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  หมวด ๔ เช็ค
  หมวด ๕ อายุความ
  หมวด ๖ ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก
  และตั๋วเงินหาย
  ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท
  หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด ๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  หมวด ๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  หมวด ๔ บริษัทจำกัด
  หมวด ๕ การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน
  จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  และบริษัทจำกัด
  หมวด ๖ การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  และบริษัทจำกัดร้าง
  ลักษณะ ๒๓ สมาคม

  บรรพ ๔ ทรัพย์สิน

  ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  ลักษณะ ๒ กรรมสิทธิ์
  หมวด ๑ การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
  หมวด ๒ แดนแห่งกรรมสิทธิ์
  และการใช้กรรมสิทธิ์
  หมวด ๓ กรรมสิทธิ์รวม
  ลักษณะ ๓ ครอบครอง
  ลักษณะ ๔ ภาระจำยอม
  ลักษณะ ๕ อาศัย
  ลักษณะ ๖ สิทธิเหนือพื้นดิน
  ลักษณะ ๗ สิทธิเก็บกิน
  ลักษณะ ๘ ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์

  บรรพ ๕ ครอบครัว

  ลักษณะ ๑ การสมรส
  หมวด ๑ การหมั้น
  หมวด ๒ เงื่อนไขแห่งการสมรส
  หมวด ๓ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
  หมวด ๔ ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
  หมวด ๕ ความเป็นโมฆะของการสมรส
  หมวด ๖ การสิ้นสุดแห่งการสมรส
  ลักษณะ ๒ บิดามารดากับบุตร
  หมวด ๑ บิดามารดา ๑๕๓๖-๑๕๖๐
  หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ของ
  บิดามารดาและบุตร
  หมวด ๓ ความปกครอง
  หมวด ๔ บุตรบุญธรรม
  ลักษณะ ๓ ค่าอุปการะเลี้ยงดู

  บรรพ ๖ มรดก

  ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด ๑ การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
  หมวด ๒ การเป็นทายาท
  หมวด ๓ การตัดมิให้รับมรดก
  หมวด ๔ การสละมรดกและอื่นๆ
  ลักษณะ ๒ สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
  หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด ๒ การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่าง
  ทายาทโดยธรรมในลำดับและ
  ชั้นต่างๆ
  หมวด ๓ การแบ่งส่วนมรดกของทายาท
  โดยธรรมในลำดับและชั้นต่างๆ
  ส่วนที่ ๑ ญาติ
  ส่วนที่ ๒ คู่สมรส
  หมวด ๔ การรับมรดกแทนที่กัน
  ลักษณะ ๓ พินัยกรรม
  หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด ๒ แบบพินัยกรรม
  หมวด ๓ ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม
  หมวด ๔ พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์
  หมวด ๕ การเพิกถอนและการตกไป
  แห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนด
  พินัยกรรม
  หมวด ๖ ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรม
  หรือข้อกำหนดพินัยกรรม
  ลักษณะ ๔ วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก
  หมวด ๑ ผู้จัดการมรดก
  หมวด ๒ การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดก
  เป็นตัวเงิน และการชำระหนี้กับ
  แบ่งปันทรัพย์มรดก
  หมวด ๓ การแบ่งมรดก
  ลักษณะ ๕ มรดกที่ไม่มีผู้รับ
  ลักษณะ ๖ อายุความ

  คำอธิบายมาตราสำคัญ
ประมวลกฏแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดปี 2564
พร้อมคำอธิบายมาตราสำคัญและออกสอบบ่อยเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดปี 2564 อัพเดตกฎหมายล่าสุดทุกมาตรา มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญและออกสอบบ่อย พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี

ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้


1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อัพเดตใหม่ล่าสุดปี 2564
2. มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญและออกสอบบ่อย
3. ปกแข็ง

*** เหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังเรียนระดับมหาวิทยาลัย


รีวิวสินค้า : หนังสือ ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด) / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top
X

แจ้งวันหยุดส่งสินค้า