FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1
ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786164492486
หนังสือ ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1
แชร์
top
top
top
335 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 24
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164492486
 • Barcode :
  9786164492486
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.85 ซม.
 • น้ำหนัก :
  817 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  360 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  03/08/63
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช
  1.โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
  2. กระบวนการแพร่และออสโมซิส
  3. การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
  4. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
  5. การสืบพันธุ์ของพืช
  6. การเจริญเติบโตของพืช
  7. การตอบสนองต่อสิ่งเร้า

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารในชีวิตประจำวัน
  1. การจำแนกสารรอบตัว
  2. สารละลาย
  3. สารละลายกรด – เบส
  4. การเปลี่ยนแปลงของสาร

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ
  1. ปริมาณทางฟิสิกส์
  2. การเคลื่อนที่ของวัตถุ
  3. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานความร้อน
  1. อุณหภูมิและหน่วยวัด
  2. การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
  3. พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ
  4. ผลของพลังงานความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
  5. การดูดกลืนความร้อนและการคายความร้อน

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บรรยากาศ
  1. ความสำคัญของบรรยากาศ
  2. ชั้นบรรยากาศ
  3. ส่วนประกอบของอากาศ
  4. สมบัติอากาศ
  5. ลมฟ้าอากาศ
  6. การพยากรณ์อากาศ


หนังสือ ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ) เล่มนี้ จะช่วยให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมในการเตรียมสอบในระดับชั้น ม.1 ประกอบด้วยเนื้อหาและแนวข้อสอบมากกว่า 400 ข้อ โดยมีแนวข้อสอบหลากหลาย พร้อมด้วยเฉลยอธิบายเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นนักเรียนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

เตรียมความพร้อม ฝึกทำโจทย์ ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

- เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น
- แนวข้อสอบท้ายบทหลากหลาย คลอบคุลมทุกสนามสอบ
- O-NET สอบ สสวท. และสอบเพิ่มเกรดในชั้นเรียน


รวมแนวข้อสอบมากกว่า 400 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายทุกข้อรีวิวสินค้า : หนังสือ ติวสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top
X

BACK TO SCHOOL