FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับสมบูรณ์
คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786164871069
หนังสือ คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับสมบูรณ์
แชร์
top
top
top
288 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 320 บาท
Line

สินค้าหมด

สินค้านี้ขายไปแล้ว 249
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164871069
 • Barcode :
  9786164871069
 • ขนาดหนังสือ :
  17 x 22.86 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  2.15 ซม.
 • น้ำหนัก :
  750 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  320 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  18/03/63
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทที่ 1 รู้จักกับภาษา Python (Introduction to Python)
  แนะนำภาษา Python1
  การทำงานของโปรแกรมภาษา Python
  แนะนำเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมภาษา Python
  การติดตั้งโปรแกรม Python
  การเรียกใช้งานโปรแกรม Python
  การติดตั้งและเรียกใช้งานโปรแกรม PyCharm
  แบบฝึกหัด

  บทที่ 2 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา Python (Introduction to Python Programming)
  ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมภาษา Python
  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาของโปรแกรมที่ต้องการพัฒนา
  ขั้นที่ 2 ออกแบบการทำงานของโปรแกรม
  ขั้นที่ 3 เริ่มต้นสร้างและเขียนโปรแกรม
  ขั้นที่ 4 ทดสอบการทำงานของโปรแกรม
  การเขียนคำอธิบายโปรแกรม (Comment)
  แบบฝึกหัด

  บทที่ 3 ตัวแปร ชนิดข้อมูล นิพจน์ และตัวดำเนินการ (Variable, Data Type, Expression and Operator)
  รู้จักกับตัวแปร (Variable)
  กฎการตั้งชื่อตัวแปรในภาษา Python
  ชนิดของข้อมูล (Data Type)
  ข้อมูลชนิดตัวเลข (Number)
  ข้อมูลชนิดค่าความจริง (Boolean)
  ข้อมูลชนิด None
  ข้อมูลแบบเรียงลำดับ (Sequence)
  ข้อมูลชนิดเซต (Set)
  ข้อมูลชนิดดิกชันนารี (Dictionary)
  การตรวจสอบชนิดของข้อมูล (Data Type Checking)
  การแปลงชนิดของข้อมูล (Data Type Conversion)
  นิพจน์ (Expression)
  ตัวดำเนินการ (Operator)
  ตัวดำเนินการกำหนดค่า (Assignment Operator)
  ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operator)
  ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison Operator)
  ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ (Logical Operator)
  ตัวดำเนินการระดับบิต (Bitwise Operator)
  ตัวดำเนินการแบบเป็นสมาชิก (Membership Operator)
  ตัวดำเนินการแบบแสดงเอกลักษณ์ (Identity Operator)
  ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ (Operator of Precedence)
  แบบฝึกหัด

  บทที่ 4 การแสดงผลและการรับข้อมูล (Data Output and Input)

  การแสดงผลข้อมูลด้วยฟังก์ชัน print()
  การใช้เครื่องหมาย + คั่นระหว่างข้อความ
  การใช้เครื่องหมาย , คั่นระหว่างข้อความ
  การใช้เครื่องหมาย * สำหรับแสดงผลข้อความที่ซ้ำกัน
  การใช้ตัวอักขระพิเศษ
  การใช้รหัสการแสดงผล
  ฟังก์ชัน format()
  การรับข้อมูลด้วยด้วยฟังก์ชัน input()
  การรับข้อมูล 1 ตัวแปร
  การรับข้อมูลมากกว่า 1 ตัวแปร
  แบบฝึกหัด

  บทที่ 5 คำสั่งควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม (Control Statement)
  คำสั่งควบคุมแบบตามลำดับ (Sequence Control Statement)
  คำสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก (Selection Control Statement)
  คำสั่ง if : คำสั่งควบคุมให้โปรแกรมทำงานหรือไม่ทำงานในชุดคำสั่งที่กำหนด
  คำสั่ง if…else : คำสั่งควบคุมให้โปรแกรมเลือกทำงานในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจาก 2 ทางเลือก
  คำสั่ง if...elif…else : คำสั่งควบคุมให้โปรแกรมเลือกทำงานในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายทางเลือก
  คำสั่งควบคุมแบบทำซ้ำ (Iteration Control Statement)
  คำสั่ง while : คำสั่งควบคุมแบบทำซ้ำด้วยจำนวนรอบ
  ที่ไม่แน่นอน
  คำสั่ง while in range : คำสั่งควบคุมแบบทำซ้ำด้วยจำนวนรอบที่แน่นอน
  คำสั่ง while True : คำสั่งควบคุมแบบทำซ้ำ
  โดยทำอย่างน้อย 1 รอบ
  คำสั่ง while else : คำสั่งควบคุมส่วนที่อยู่นอกเหนือการทำซ้ำ
  คำสั่ง for : คำสั่งควบคุมแบบทำซ้ำด้วยจำนวนรอบที่แน่นอน
  คำสั่ง break : คำสั่งออกจากการทำงานในลูปทันที
  คำสั่ง continue : คำสั่งบังคับให้ข้ามไปทำงานรอบต่อไปทันที
  คำสั่ง pass: คำสั่งบังคับให้ผ่านไปทำงานในชุดคำสั่งถัดไป
  แบบฝึกหัด

  บทที่ 6 ข้อมูลชนิดเรียงลำดับ เซต และดิกชันนารี (Sequence, Set and Dictionary Data Type)
  ข้อความ (String)
  การเข้าถึงข้อมูลชนิด String
  การเชื่อมต่อ และการทำซ้ำกับข้อมูลชนิด String
  การดำเนินการกับข้อมูลชนิด String
  ฟังก์ชันสำหรับข้อมูลชนิด String
  ลิสต์และทูเปิล (List and Tuple)
  การเข้าถึงข้อมูลชนิด List และ Tuple
  ฟังก์ชันสำหรับข้อมูลชนิด List และ Tuple
  เซต (Set)
  ฟังก์ชันสำหรับข้อมูลชนิด Set
  ข้อมูลชนิดดิกชันนารี (Dictionary)
  การเข้าถึงข้อมูลชนิด Dictionary
  ฟังก์ชันสำหรับข้อมูลชนิด Dictionary
  แบบฝึกหัด

  บทที่ 7 ฟังก์ชัน (Function)
  ไลบรารีฟังก์ชัน (Library function)
  Built in function
  Module function
  ฟังก์ชันในโมดูล datetime
  ฟังก์ชันในโมดูล math
  ฟังก์ชันที่เขียนขึ้นเอง (User defined function)
  ตัวแปร global
  ตัวแปร local
  อาร์กิวเมนต์ (Argument) และพารามิเตอร์ (Parameter)
  รูปแบบการเขียนฟังก์ชัน
  กรณีที่ฟังก์ชันไม่มีการรับพารามิเตอร์และไม่มีการคืนค่า
  กรณีที่ฟังก์ชันมีการรับพารามิเตอร์แต่ไม่มีการคืนค่า
  กรณีที่ฟังก์ชันไม่มีการรับพารามิเตอร์แต่มีการคืนค่า
  กรณีที่ฟังก์ชันมีการรับพารามิเตอร์และมีการคืนค่า
  ฟังก์ชันโมดูล
  แบบฝึกหัด

  บทที่ 8 การจัดการข้อผิดพลาด (Exception Handling)
  รู้จักกับ Exception
  ประเภทของ Exception
  การใช้งานคำสั่ง try … except
  การใช้ else ร่วมกับคำสั่ง try … except
  การใช้ finally ร่วมกับคำสั่ง try … except
  แบบฝึกหัด

  บทที่ 9 Graphic User Interface (GUI)
  รู้จัก GUI Component
  การสร้าง GUI
  ประเภทของ GUI
  Window : หน้าต่างสำหรับจัดวางคอมโพเนนต์
  Frame : เฟรมหรือกรอบแสดงผล
  Button : ปุ่ม และ PhotoImage : รูปภาพ
  Label และ Message : แสดงผลข้อความ
  Entry และ Text : รับและแสดงข้อความ
  Radiobutton : ตัวเลือกที่เลือกได้หนึ่งตัวเลือก
  Checkbox : ตัวเลือกที่เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก
  Listbox : รายการข้อมูล และ Scrollbar
  Combobox : รายการข้อมูลที่เลือกได้ 1 รายการ
  แบบฝึกหัด

  บทที่ 10 ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ และ Event Handling
  ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์
  Event Handling
  แบบฝึกหัด

  บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)
  รู้จักคลาส (Class) และออบเจ็กต์ (Object)
  ประเภทของแอตทริบิวต์
  ประเภทของเมธอด
  ระดับการเข้าถึงข้อมูล (Access modifier)
  public, private และ protected
  รู้จักและใช้งาน Encapsulation
  รู้จักและใช้งาน Inheritance และ Polymorphism
  แบบฝึกหัด

  บทที่ 12 ทำงานกับไฟล์ (File I/O)
  รู้จักกับ File
  การเขียนข้อมูลลงไฟล์
  การอ่านข้อมูลจากไฟล์
  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ไฟล์กับโปรแกรมจัดการยืม-คืนหนังสือ
  โครงสร้างข้อมูล
  โครงสร้างโปรแกรม
  แบบฝึกหัด

  บทที่ 13 การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Database Programming)
  การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQLite
  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล SQLite กับการจัดการข้อมูล
  การโอนย้ายสินค้าในคลังสินค้า
  เริ่มต้นเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล SQLite
  การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft Access
  การติดตั้งโมดูล pyodbc และโมดูล pypyodbc
  การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล Microsoft Access
  กับการจัดการสมัครสมาชิก
  เริ่มต้นเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล Microsoft Access
  การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL
  การติดตั้งโปรแกรม XAMPP
  การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล MySQL กับการจัดการร้านเบเกอรี่
  เริ่มต้นเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล MySQL
  แบบฝึกหัด

  บทที่ 14 การสร้าง GUI Form ด้วย PyQt และ Qt Designer
  การติดตั้งโมดูล PyQt และ Qt Designer
  การใช้งาน Qt Designer
  การแปลง GUI Form เป็นไฟล์ภาษา Python
  การเขียนคำสั่งเพื่อใช้งานโมดูล PyQt5
  ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์
  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล SQLite กับการจัดการ
  ข้อมูลการรับสินค้าเข้าในคลังสินค้า
  แบบฝึกหัด

  บทที่ 15 การสร้างรายงานด้วย ReportLab
  การสร้างรายงานด้วยคลาส Paragraph
  การสร้างรายงานด้วยคลาส Canvas
  การสร้างรายงานด้วยคราส Table
  การสร้าง Chart ในรายงาน
  แบบฝึกหัด

  บทที่ 16 Python กับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ
  การเขียนเว็บแอพพลิเคชันด้วยโมดูล Django
  ขั้นตอนการสร้างโปรเจ็กต์ Django
  การเขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน
  การส่งข้อความผ่านเครือข่ายด้วยโมดูล socket
  ขั้นตอนการทำงานระหว่าง Client-Server Mode
  การเขียนโปรแกรมระหว่าง Client-Server Mode
  การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Gmail ด้วยโมดูล smtplib
  การจัดการข้อมูลทางธุรกิจด้วยโมดูล pandas (Data Science)
  การเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลด้วยโมดูล pandas
  แบบฝึกหัดหนังสือ คู่มือ Coding ภาษา Python ฉบับสมบูรณ์ (เล่มอัพเดทใหม่)[ #Python เล่มไหนเหมาะกับเรา แอดมินสรุปมาให้แล้วครับ ]

เดี๋ยวนี้เราเรียนเขียนโปรแกรมกันตั้งแต่ชั้นมัธยมกันแล้ว เริ่มต้นจะเน้นการฝึกทักษะการเขียนโค้ด และการเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ เล่มแรกตอบโจทย์ครับ

และเมื่อมีพื้นฐานมากพอแล้ว อยากพัฒนาโปรแกรมหรือแอพพลิเคชันเพื่อใช้งานได้จริงๆ ซึ่งมีระดับที่ซับซ้อนกว่า แนะนำเล่ม 2 เลยครับ

แต่ถ้าใครชื่นชอบและสนใจทางด้านนี้อยู่แล้ว ข้ามมาอ่านเล่ม 2 เลยก็ได้ครับ เพราะสำหรับบางคนเล่มแรกอาจจะเบสิคไป

รายละเอียดเพิ่มเติมและการสั่งซื้อแบบออนไลน์
1. หนังสือ Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว
https://serazu.com/web/product/1908
2. หนังสือ คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับสมบูรณ์
https://serazu.com/web/product/2166
หนังสือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python เล่มนี้ มีเนื้อหาตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถพัฒนาแอพพลิเคชันได้จริง มีตัวอย่างประกอบครบถ้วนทุกหัวข้อ พร้อมคำอธิบายการทำงานของโปรแกรมอย่างละเอียดเริ่มตั้งแต่ติดตั้งโปรแกรมสำหรับเริ่มเขียน หลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับใช้งานจริง เช่น การพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงบน Windowsการเขียนโปรแกรมทำงานกับฐานข้อมูล การสร้างรายงาน การเขียนโปรแกรมด้านเครือข่าย การเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Data Science และอื่นๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเขียนโปรแกรมภาษา Python

ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้

1. มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ พร้อมคำอธิบายการทำงานของโปรแกรมอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา

2. ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ เช่น การพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงบน Windows, การเขียนโปรแกรมทำงานกับฐานข้อมูล, การสร้างรายงาน, การเขียนโปรแกรมด้านเครือข่าย, การเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Data Science เป็นต้น

3. แถมโค้ดภายในเล่ม


รีวิวสินค้า : หนังสือ คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับสมบูรณ์ / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
bung0521
ผ่านมาแล้ว 17 วัน 3 ชั่วโมง
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้จากไหนคะ

Boyd / OL (Admin)
ผ่านมาแล้ว 16 วัน 3 ชั่วโมง
ดาวน์โหลดด้านบนตรงลูกศรเลยจ้า


นายศักดิ์ชัย ไตรแก้ว
ผ่านมาแล้ว 1 ปี
อยากได้เฉลยของแต่ละบทโดยเฉพาะส่วน code หนะครับ
boyd (Admin)
ผ่านมาแล้ว 1 ปี
พอดีทางนักเขียนแจ้งว่าให้ลูกค้าส่งข้อมูลสอบถามทางอีเมลได้เลยจ้า
T
ผ่านมาแล้ว 1 ปี
อยากได้เฉลยของแต่ละบทโดยเฉพาะส่วน code หนะครับ
boyd (Admin)
ผ่านมาแล้ว 1 ปี
ดาวน์โหลดตามที่ลูกศรชี้ได้เลยจ้า


กิตติ
ผ่านมาแล้ว 2 ปี
เนื้อหามีเพิ่มจากเล่มอื่นๆ คือเรื่อง PyQt กับ ReportLab แต่ก็อ่านไม่เจอเรื่อง Lambda function,Listcomprehension, __main__
เข้าใจว่า ถ้าจะมีครบทุกเรื่องหนังสือคงหนาน่าดู ถ้าอาจารย์จะมีหนังสือเล่มอื่นตามมา ฝากให้พิจารณา 3 เรื่องนี้ไว้ด้วยครับ
1. DJango3
2. Data Science (Numpy, Panda, Matplotlib)
3. Machine Learning


คำค้นหายอดนิยม top
X

แจ้งวันหยุดส่งสินค้า