FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๒ (วรรณคดีลำนำ)
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๒ (วรรณคดีลำนำ)
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099305488
หนังสือ รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๒ (วรรณคดีลำนำ)
แชร์
top
top
top
170 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 26
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๒ (วรรณคดีลำนำ)ภาษาไทย เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดในเรื่องราวที่น่าสนใจ สร้างกระบวนการคิดและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เด็กรักและอนุรักษ์วรรณคดีไทยซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติรวมแบบฝึกเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ให้รู้จักใช้ความคิดเชื่อมโยง และกระตุ้นความสนใจให้เด็กรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กรักและอนุรักษ์วรรณคดีไทยแบบทดสอบหลากหลาย น่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียนรีวิวสินค้า : หนังสือ รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๒ (วรรณคดีลำนำ) / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top