FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๒ (ภาษาพาที)
รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๒ (ภาษาพาที)
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099304535
หนังสือ รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๒ (ภาษาพาที)
แชร์
top
top
top
239 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 30
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099304535
 • Barcode :
  8859099304535
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.4 ซม.
 • น้ำหนัก :
  650 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  280 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  02/12/62
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทที่ ๑ เรื่องน้ำใส
  เสริมทักษะความรู้ ทบทวนพยัญชนะ/ทบทวนสระ ป.๑ /ตัวสะกด/การผันวรรณยุกต์
  บทที่ ๒ เรื่องใจหาย
  เสริมทักษะความรู้ ทบทวนสระ/ตัวสะกดแม่กง กม กน (ตรงแม่/ไม่ตรงแม่)
  บทที่ ๓ เรื่องครัวป่า
  เสริมทักษะความรู้ พยัญชนะควบกล้ำ ร ล/สระเอือะ เอือ /ตัวสะกดแม่เกย กก กบ (ตรงแม่/ไม่ตรงแม่)
  บทที่ ๔ เรื่องกลัวทำไม
  เสริมทักษะความรู้ พยัญชนะ ควบกล้ำ ว/สระอือ (มีตัวสะกด/ไม่มีตัวสะกด) /ตัวสะกดแม่กด เกอว (ตรงแม่/ไม่ตรงแม่)
  บทที่ ๕ เรื่องชีวิตใหม่
  เสริมทักษะความรู้ พยัญชนะ/อักษรนำ (ห นำ) สระอะ (มีตัวสะกด) คำที่ออกเสียง อะ มีรูป สระอะและไม่มีรูปสระอะ
  บทที่ ๖ เรื่องมีน้ำใจ
  เสริมทักษะความรู้ พยัญชนะ อักษรนำ (ห นำ อ นำ)/สระโอะ (มีตัวสะกด)/ผันวรรณยุกต์ เอก โท
  บทที่ ๗ เรื่องนักคิดสมองใส
  เสริมทักษะความรู้ สระเอะ แอะ (มีตัวสะกด)
  บทที่ ๘ เรื่องโลกร้อน
  เสริมทักษะความรู้ สระอัว (มีตัวสะกด) /คำที่มีพยัญชนะ สระ และเครื่องหมายที่ไม่ออกเสียง
  บทที่ ๙ เรื่องรักพ่อ รักแม่
  เสริมทักษะความรู้ สระออ (มีตัวสะกด)/คำที่มี ฤ ฤา/คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน
  บทที่ ๑๐ เรื่องเข็ดแล้ว
  เสริมทักษะความรู้ สระเออ (มีตัวสะกด)
  บทที่ ๑๑ เรื่องเด็กดี
  เสริมทักษะความรู้ คำที่มี รร (ร หัน)/เครื่องหมายต่างๆ ทัณฑฆาต, ไม้ยมก, อัศเจรีย์, อัญประกาศ
  บทที่ ๑๒ เรื่องชาติของเรา
  เสริมทักษะความรู้ สระ/รูปสระ( มีตัวสะกด/ไม่มีตัวสะกด)

รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๒ (ภาษาพาที)ภาษาไทย เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดในเรื่องราวที่น่าสนใจ สร้างกระบวนการคิดและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด

รวมแบบฝึกภาษาไทยด้านหลักภาษา เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ให้รู้จักใช้ความคิดเชื่อมโยง และกระตุ้นความสนใจ

ให้เด็กรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแบบทดสอบหลากหลาย น่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน

รีวิวสินค้า : หนังสือ รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๒ (ภาษาพาที) / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top