FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.1
ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.1
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099303422
หนังสือ ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.1
แชร์
top
top
top
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099303422
 • Barcode :
  8859099303422
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • น้ำหนัก :
  550 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  212 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  22/10/61
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
  บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10
  บทที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
  บทที่ 4 จำนวนนับ 11 ถึง 20
  บทที่ 5 การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20
  บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ
  บทที่ 7 การวัดน้ำหนัก
  บทที่ 8 การบอกตำแหน่งและอันดับที่
  บทที่ 9 รูปเรขาคณิต
  บทที่ 10 จำนวนนับ 21 ถึง 100
  บทที่ 11 การวัดความยาว
  บทที่ 12 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100
  บทที่ 13 การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
  บทที่ 14 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ


"ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)" เล่มนี้


จัดทำขึ้นเพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นให้ต่อเนื่องจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ซึ่งมีเนือหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ในส่วนท้ายของแต่ละบทเรียนยังมีแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10
บทที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
บทที่ 4 จำนวนนับ 11 ถึง 20
บทที่ 5 การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20
บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ
บทที่ 7 การวัดน้ำหนัก
บทที่ 8 การบอกตำแหน่งและอันดับที่
บทที่ 9 รูปเรขาคณิต
บทที่ 10 จำนวนนับ 21 ถึง 100
บทที่ 11 การวัดความยาว
บทที่ 12 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100
บทที่ 13 การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
บทที่ 14 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ


ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เล่มนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ตามหลักสูตรแกนกลาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ได้สรุปเนื้อหา พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน และแนวข้อสอบเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนในการสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน- ปรับเนื้อหาใหม่ตามหลักสูตรแกนกลาง ฉบับปรับปรุง 2560
- เพิ่มเติมแบบฝึกหัด
- เหมาะสำหรับฝึกทบทวนบทเรียน
- ใช้เตรียมสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
รีวิวสินค้า : หนังสือ ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.1 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top