FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
หลักภาษาไทย ม.๔-๕-๖ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
หลักภาษาไทย ม.๔-๕-๖ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786164491052
หนังสือ หลักภาษาไทย ม.๔-๕-๖ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
แชร์
top
top
top
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164491052
 • Barcode :
  9786164491052
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • น้ำหนัก :
  1050 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  448 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  14/09/61
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทที่ ๑ พันธกิจของภาษา
  บทที่ ๒ ธรรมชาติของภาษา
  บทที่ ๓ วัฒนธรรมและภาษา
  บทที่ ๔ เสียงและอักษรไทย
  บทที่ ๕ ระดับภาษา
  บทที่ ๖ ราชาศัพท์
  บทที่ ๗ สำนวนไทย
  บทที่ ๘ ลักษณะสำคัญของภาษาไทย
  บทที่ ๙ การสร้างคำในภาษาไทย
  บทที่ ๑๐ การสังเกตคำยืมจากภาษาบาลี สันสกฤต และเขมร และภาษาอื่นๆ
  บทที่ ๑๑ ชนิดของคำ กลุ่มคำ ประโยค
  บทที่ ๑๒ ความหมายของคำ
  บทที่ ๑๓ หลักการสร้างคำทับศัพท์ /ศัพท์บัญญัติ
  บทที่ ๑๔ เหตุผลกับภาษา
  บทที่ ๑๕ การแสดงทรรศนะ
  บทที่ ๑๖ การโต้แย้ง
  บทที่ ๑๗ การโน้มน้าวใจ
  บทที่ ๑๘ การอธิบาย บรรยาย พรรณนา
  บทที่ ๑๙ หลักการอ่าน
  บทที่ ๒๐ การอ่านจับใจความสำคัญ
  บทที่ ๒๑ การฟังและการอ่านให้เกิดวิจารณญาณ
  บทที่ ๒๒ การเขียนสะกดคำ
  บทที่ ๒๓ การเขียนเชิงกิจธุระ
  บทที่ ๒๔ การเขียนเชิงวิชาการ
  บทที่ ๒๕ การเขียนเรียงความ
  บทที่ ๒๖ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
  บทที่ ๒๗ การพูดต่อประชุมชน
  บทที่ ๒๘ การสื่อสารในการประชุม
  บทที่ ๒๙ ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทย
  บทที่ ๓๐ ความรู้เกี่ยวกับพจนานุกรม
  บทที่ ๓๑ ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต


หลักภาษาไทย ม.๔-๕-๖ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

เล่มนี้...!! ได้สรุปเนื้อหาสำคัญที่ผู้อ่านนำไปใช้ในการทบทวนเพื่อสอบกลางภาค ปลายภาคเรียน จนไปถึงสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งยังได้รวบรวมข้อสอบไว้มากมาย ทำให้หนังสือเล่มนี้ครบถ้วน ครอบคลุมทุกสนามสอบภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของชาติ ช่วยให้เราติดต่อสื่อสารกัน ทำให้วัฒนธรรมอื่นๆ เจริญขึ้น ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว แตกต่างจากภาษาอื่น ไม่ว่าจะมีวัฒนธรรมใดมากระทบ คนไทยก็ยังใช้ภาษาไทยในการถ่ายทอดความคิด ถ่ายทอดค่านิยม ดังนั้นเราจึงควรภาคภูมิใจ และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังเตรียมตัวสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เนื่องจาก...

- สรุปเนื้อหาเข้าใจง่าย ตรงประเด็น
- รวมข้อสอบไว้หลากหลาย
- เฉลยละเอียด อธิบายทุกๆ ข้อยาก

รีวิวสินค้า : หนังสือ หลักภาษาไทย ม.๔-๕-๖ (ฉบับปรับปรุงใหม่) / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
asdasdasdasddasasdasd
คำค้นหายอดนิยม top