FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๓
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099302845
หนังสือ หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๓
แชร์
top
top
top
  • ข้อมูลสินค้า
  • ISBN :
    8859099302845
  • Barcode :
    8859099302845
  • ขนาดหนังสือ :
    21 x 29 ซม.
  • น้ำหนัก :
    250 กรัม
  • จำนวนหน้า :
    92 หน้า
  • วันวางจำหน่าย :
    12/06/61
  • นักเขียน :
  • บรรณาธิการ :
  • สารบัญ
  • อักษรสามหมู่ พร้อมกิจกรรมที่ ๑-๑๐
    คำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวและเสียงสั้น พร้อมกิจกรรมที่ ๑๑-๑๘
    วรรณยุกต์ไทย ทบทวนสระไทย พร้อมกิจกรรมที่ ๑๙-๒๐
    มาตราไทย ๙ มาตรา ทบทวนสระไทย พร้อมกิจกรรมที่ ๒๑-๓๖
    เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๑ พร้อมกิจกรรมที่ ๓๗-๓๘
    เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๒ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๐-๔๒
    เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๓ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๓-๔๕
    เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๔ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๖-๔๘
    เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๕ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๙-๕๑
    เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๖ พร้อมกิจกรรมที่ ๕๒-๕๔
    เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๗ พร้อมกิจกรรมที่ ๕๕-๕๗
    เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๘ พร้อมกิจกรรมที่ ๕๘-๖๐


ภาษามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะเด็กจำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อความหมาย การคิด จินตนาการ การแสดงออก การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และสังคม จากการตระหนักถึงความสำคัญนี้ เราจึงได้พัฒนาแบบฝึกให้เหมาะสมกับวัย เข้าใจง่าย และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาไทยจากเรื่องราวรอบตัว ผ่านหัวข้อสำคัญ อาทิ สระเสียงสั้นเสียงยาว อักษร ๓ หมู่ มาตราไทย คำศัพท์พื้นฐานที่เด็กปฐมวัยควรรู้ ชุดที่ ๑-๘ จำนวนมากกว่า ๘๐ คำ โดยเนื้อหานั้นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียนรู้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การประสมคำด้วยสระเสียงสั้นและเสียงยาว มาตราไทยทั้ง ๙ พร้อมกับคำศัพท์พื้นฐานที่เด็กอนุบาลต้องรู้


จุดเด่นของหนังสือหนูรักภาษาไทย อนุบาล ๓

กิจกรรมเสริมทักษะเหมาะกับวัย และความสนใจของเด็ก ทันสมัย หลากหลาย ไม่น่าเบื่อ ใช้ภาพเชื่อมโยงกับเนื้อหาให้เด็กเข้าใจง่าย อ่านออกเขียนได้ด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่แค่ท่องจำ

รีวิวสินค้า : หนังสือ หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๓
คำค้นหายอดนิยม top