FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๓
หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๓
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099302845
หนังสือ หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๓
แชร์
top
top
top
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099302845
 • Barcode :
  8859099302845
 • ขนาดหนังสือ :
  21 x 29 ซม.
 • น้ำหนัก :
  250 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  92 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  12/06/61
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • อักษรสามหมู่ พร้อมกิจกรรมที่ ๑-๑๐
  คำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวและเสียงสั้น พร้อมกิจกรรมที่ ๑๑-๑๘
  วรรณยุกต์ไทย ทบทวนสระไทย พร้อมกิจกรรมที่ ๑๙-๒๐
  มาตราไทย ๙ มาตรา ทบทวนสระไทย พร้อมกิจกรรมที่ ๒๑-๓๖
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๑ พร้อมกิจกรรมที่ ๓๗-๓๘
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๒ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๐-๔๒
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๓ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๓-๔๕
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๔ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๖-๔๘
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๕ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๙-๕๑
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๖ พร้อมกิจกรรมที่ ๕๒-๕๔
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๗ พร้อมกิจกรรมที่ ๕๕-๕๗
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๘ พร้อมกิจกรรมที่ ๕๘-๖๐
ภาษามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะเด็กจำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อความหมาย การคิด จินตนาการ การแสดงออก การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และสังคมจากการตระหนักถึงความสำคัญนี้ เราจึงได้พัฒนาแบบฝึกให้เหมาะสมกับวัย เข้าใจง่าย และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาไทยจากเรื่องราวรอบตัว ผ่านหัวข้อสำคัญ อาทิ สระเสียงสั้นเสียงยาว อักษร ๓ หมู่ มาตราไทย คำศัพท์พื้นฐานที่เด็กปฐมวัยควรรู้ ชุดที่ ๑-๘ จำนวนมากกว่า ๘๐ คำ โดยเนื้อหานั้นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียนรู้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การประสมคำด้วยสระเสียงสั้นและเสียงยาว มาตราไทยทั้ง ๙ พร้อมกับคำศัพท์พื้นฐานที่เด็กอนุบาลต้องรู้

จุดเด่นของหนังสือหนูรักภาษาไทย อนุบาล ๓

กิจกรรมเสริมทักษะเหมาะกับวัย และความสนใจของเด็ก ทันสมัย หลากหลาย ไม่น่าเบื่อ ใช้ภาพเชื่อมโยงกับเนื้อหาให้เด็กเข้าใจง่าย อ่านออกเขียนได้ด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่แค่ท่องจำ

รีวิวสินค้า : หนังสือ หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๓ / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top