FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๒
หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๒
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099302838
หนังสือ หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๒
แชร์
top
top
top
100 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 69
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099302838
 • Barcode :
  8859099302838
 • ขนาดหนังสือ :
  21 x 29 ซม.
 • น้ำหนัก :
  250 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  92 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  12/06/61
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • ทบทวนพยัญชนะไทย พร้อมกิจกรรมที่ ๑-๑๒
  ทบทวนสระไทย พร้อมกิจกรรมที่ ๑๓-๒๐
  คำที่ประสมด้วยสระเสียงยาว พร้อมกิจกรรมที่ ๒๑-๓๒
  คำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น พร้อมกิจกรรมที่ ๓๓-๓๙
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๑ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๐-๔๒
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๒ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๓-๔๕
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๓ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๖-๔๘
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๔ พร้อมกิจกรรมที่ ๔๙-๕๑
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๕ พร้อมกิจกรรมที่ ๕๒-๕๔
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๖ พร้อมกิจกรรมที่ ๕๕-๕๗
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๗ พร้อมกิจกรรมที่ ๕๘-๖๐
  เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ชุดที่ ๘ พร้อมกิจกรรมที่ ๖๑-๖๒ภาษามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะเด็กจำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อความหมาย การคิด จินตนาการ การแสดงออก การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และสังคมจากการตระหนักถึงความสำคัญนี้ เราจึงได้พัฒนาแบบฝึกให้เหมาะสมกับวัย เข้าใจง่าย และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาไทยจากเรื่องราวรอบตัว ผ่านหัวข้อสำคัญ อาทิ คำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและเสียงยาว อีกทั้งคำศัพท์พื้นฐานที่เด็กควรรู้จำนวนชุดที่ ๑-๘ จำนวน ๘๐ คำ โดยเนื้อหานั้นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐เรียนรู้พยัญชนะ สระ การประสมคำด้วยสระเสียงสั้นและเสียงยาว พร้อมกับคำศัพท์พื้นฐานที่เด็กอนุบาลต้องรู้จุดเด่นของหนังสือหนูรักภาษาไทย อนุบาล ๒

กิจกรรมเสริมทักษะเหมาะกับวัย และความสนใจของเด็ก ทันสมัย หลากหลาย ไม่น่าเบื่อ ใช้ภาพเชื่อมโยงกับเนื้อหาให้เด็กเข้าใจง่าย อ่านออกเขียนได้ด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่แค่ท่องจำรีวิวสินค้า : หนังสือ หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๒ / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top