FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
วันสำคัญของไทย
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099302371
เด็กๆ จะได้มีโอกาสเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และประเพณีที่สำคัญของไทยมากมายตลอดทั้งปี

เพื่อช่วยให้สามารถนำไปปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมทางสังคม และความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นอีกทั้งยังมีการสร้างความรักความผูกพันภายในครอบครัว และบุคคลรอบตัวให้แน่นแคว้นยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมที่ให้เด็กถ่ายทอดความรัก ความรู้สึก ออกมาเป็นรูปธรรมด้วยชิ้นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากตัวเด็กเอง
รีวิวสินค้า : หนังสือ วันสำคัญของไทย
คำค้นหายอดนิยม top