Promotion
ข่าวดี!! กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1 / 2565

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 ตุลาคม 2565 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565


โดยเปิดรับ 2 ระดับวุฒิการศึกษา ได้แก่

  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  2. ระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์สมัครสอบ

1. คุณสมบัติทั่วไป

   ก. คุณสมบัติทั่วไป
     (1) มีสัญชาติไทย
     (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
     (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

   ข. ลักษณะต้องห้าม
     (1) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ก.
     (2) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
     (3) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
     (4) เป็นบุคคลล้มละลาย
     (5) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
     (6) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
     (7) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัย
     (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
     (9) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2. ระดับการศึกษา
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในระดับต่าง ๆ ดังนี้

   2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท./อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)
     ผู้สมัครสอบเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในระดับ ปวช,/ปวท./อนุปริญญา/ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร

   2.2 ระดับปริญญาตรี
     ผู้สมัครสอบเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ในระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร


การรับสมัคร

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ bangkok.thaijobjob หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565" มีค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร


เรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ!

เนื้อหาที่ออกสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบไปด้วย

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
   (1) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
   (2) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ และ
   (3) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องตัน การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถต้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถานการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ความรู้ดังกล่าว ได้แก่ ระเบียบบริทารราชการแผ่นดินหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ


ใครที่กำลังจะหาหนังสือสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปต้องเล่มนี้เลย!


หนังสือ สรุปเข้ม ข้อสอบใหม่ ก.พ. (ภาค ก) ฉบับสมบูรณ์


• เจาะลึกเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบบ่อย ครบทุกรายวิชาตรงตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2563

• ปรับปรุงแนวข้อสอบเสมือนจริง ตามหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดกว่า 1,200 ข้อ สำหรับฝึกทำด้วยตนเอง

• เฉลยละเอียด ตรงประเด็น เข้าใจง่าย พร้อมแนะเทคนิคใหม่ ๆ ในการวิเคราะห์ข้อสอบ ให้ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

• สามาถสอบบรรจุ เข้ารับราชการทุกตำแหน่ง ในสังกัด ก.พ. ทั่วประเทศ


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

• 10 หนังสือเตรียมสอบ ก.พ. ขายดีปีล่าสุด !!

• สรุปวิธีการใช้ If-clause ออกสอบแน่ (สอบ ก.พ. ภาค ก. ภาษาอังกฤษ)

• รู้ก่อนสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ PRONOUN วางรูปแบบประโยคถูกมีชัยไปกว่าครึ่ง !!

• รู้ก่อนสอบ ก.พ. อังกฤษ CONJUNCTION เชื่อมคำถูกจุด ข้อสอบกี่ชุด ก็ไม่สะดุดแน่นอน

• สอบ ก.พ. ภาค ก. ต้องรู้ เรื่องการเปรียบเทียบมาตราส่วน


ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
 สรุปเข้ม ข้อสอบใหม่ ก.พ. (ภาค ก) ฉบับสมบูรณ์
฿595