FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

ต้องรีบ!! สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับสมัครพนักงานราชการ 44 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
แชร์
top
top
top


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับสมัครพนักงานราชการ 44 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 กลุ่มงานบริการ         

1.1.1 พนักงานธุรการ จำนวน 19 อัตรา                    
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง                    
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันทุกสาขา         

1.1.2 พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา                    
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง                    
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันทุกสาขา   

1.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป         

1.2.1 นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 11 อัตรา                    
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง                    
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา          

1.2.2 นักวิชาการศึกษา จำนวน 7 อัตรา                    
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง                    
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

1.2.3 นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา                    
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง                    
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

1.2.5 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา                    
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง                    
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ทางสื่อสารมวลชน ทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิซาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว

1.2.5 นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา                    
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา          

1.2.6 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา                    
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง                    
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว    

1.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

1.3.1 วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

1.3.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา                    
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง                    
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ แต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

3. อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์    

3.1 อัตราค่าตอบแทน          
3.1.1 กลุ่มงานบริการเดือนละ 13,800 บาท           
3.1.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป เดือนละ 18,000 บาท          
3.1.3 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะเดือนละ 19,500 บาท 

4. การรับสมัคร    
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

5.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป

5.1 มีสัญชาติไทย
5.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
5.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
5.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุยโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการ ต้องกำหนดให้บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร้องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
5.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่จากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ


สนใจสมัครได้ที่ ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ :: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (thaijobjob.com)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก obec202207_1 (thai.com) kruwandee.com


ใครที่กำลังมองหาตัวช่วยติวสอบ สพฐ. เราขอแนะนำ

หนังสือ เตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ภาค ข)

หนังสือ เตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ภาค ข)

สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบสำหรับสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ภาค ข) สรุปใจความสำคัญ อ่านง่าย มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

- สรุปเนื้อหาตรงประเด็นเน้นออกสอบ

- เก็งแนวข้อสอบใหม่กว่า 500 ข้อ


หนังสือ เตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานพัสดุ (ภาค ข)

สรุปแนวข้อสอบประเภทวิชาการระดับปฎิบัติการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานพัสดุ (ตรงตามหลักสูตรและขอบเขตเนื้อหาที่ใช้สอบ)

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

- สรุปครบทุกเนื้อหาเน้นข้อออกสอบ

- แนวข้อสอบจริงมากกว่า 600 ข้อ

รายการหนังสือเพิ่มเติม ก.พ., สพฐ., ข้าราชการ


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ


ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline

ความคิดเห็น : ต้องรีบ!! สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับสมัครพนักงานราชการ 44 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา