Promotion
ด่วน !! เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กองทัพบก มีกำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทการรับสมัคร

ผนวก ก

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบกจำนวน ๒,๕๐๐ อัตรา (ทหารกองประจำการ ๒,๐๐๐ อัตรา และบุคคลพลเรือน ๕๐๐ อัตรา) 

คุณสมบัติเฉพาะ

๑.๑ เป็นบุคคลพลเรือนชายมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ หรือเป็น ทหารกองประจำการมีอายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์                                                                                                                                           
๒.๒ ทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์                                                               
๒.๓ พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์                                                       
๒.๓ พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์                                                   
๒.๔ อาสาสมัครทหารพรานชาย ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์                                                   
๒.๕ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่ปลดจากทหารกองประจำการ (ทุกเหล่าทัพ) มีอายุ ไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์           
๒.๖ เป็นโสดและไม่เคยมีภรรยา หรือ สัมพันธ์กับหญิงอื่นฐานะสามีภรรยามาก่อน (เว้นบุคคลตามข้อ ๑.๒ ถึง ๑.๕)
๒.๗ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็น นายทหารสัญญาบัตร หรือ นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดก็ได้ ในกรณีที่ ปู่ หรือ ย่า, ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือก มีสัญชาติอื่น ซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐานเพิ่มเติมในการรับสมัครดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                           ๒.๗.๑ สูติบัตรของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณีหรือ                                                                                                 ๒.๗.๒ หนังสือรับรองการเกิดของบิดาหรือมารดา แล้วแต่กรณีจากนายทะเบียนท้องถิ่น                                  
๒.๘ ไม่เคยทำการทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบมาก่อน
๒.๙ ไม่เคยพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนนายสิบ

การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน                                         

การสอบขั้นที่ ๑

๑.๑ การสอบภาควิชาการ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                                                                                   
๑.๒ สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔

การสอบขั้นที่ ๒

๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สัมภาษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติ อาชญากรรม ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ. - ๔ มี.ค. ๖๕                                                                                                                                                         
๒.๒ สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔

ผนวก ข

การรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบจำนวน 200 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

๑.๑ มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                                             
๑.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                             
๑.๓ มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ก็ได้

การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน

การสอบขั้นที่ ๑

๑.๑ การสอบภาควิชาการ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                                                                                     
๑.๒ สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔

การสอบขั้นที่ ๒

๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สัมภาษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติ อาชญากรรม ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ. - ๔ มี.ค. ๖๕                                                                                                                                                       
๒.๒ สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔

ผนวก ค

การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก กำหนดจำนวน ๘๐ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

๑.๑ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี บริบูรณ์                             
๑.๒ มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗                                                           
๑.๓ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่มีผลบังคับใช้

การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน

การสอบขั้นที่ ๑                                                                                                                                               
๑.๑ การสอบภาควิชาการ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                                                                                   
๑.๒ สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔ 

การสอบขั้นที่ ๒                                                                                                                                             
๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สัมภาษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติ อาชญากรรม ระหว่ำงวันที่ ๒๘ ก.พ. - ๔ มี.ค. ๖๕                                                                                                                                                       
๒.๒ สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔

ผนวก ง

การรับสมัครสอบคัดเลือกกำลังสำรองและทหารกองหนุนเข้าเป็นทหารอาสา อัตรานายทหารประทวนของกองทัพบกเพื่อบรรจุลงในตำแหน่ง ตามอัตราที่กองทัพบกกำหนด จำนวน ๓๐๐ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

๑.๑ เพศชาย                                                                                                                                                 
๑.๒ เป็นกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)                                                            ๑.๓ การกำหนดอายุของผู้สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้                                                                                                         ๓.๑ ตำแหน่งพลขับรถ ต้องอายุระหว่าง ๒๒ ปีบริบูรณ์ ถึง ๒๕ ปีบริบูรณ์                                                                   ๓.๒ ตำแหน่งนอกจากข้อ ๓.๑ ต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ถึง ๒๕ ปี บริบูรณ์

การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน

การสอบขั้นที่ ๑                                           

๑.๑ การสอบภาควิชาการ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                                                                                   
๑.๒ สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔

การสอบขั้นที่ ๒

๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, สัมภาษณ์, ตรวจโรค และตรวจประวัติอาชญากรรม ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ. - ๔ มี.ค. ๖๕                                                                                                                                                       
๒.๒ สถานที่สอบตามที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ถึง ๔

สมัครได้ที่ : กรมยุทธศึกษาทหารบก 

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : file.job.thai.com

หรือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนน เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ กองอำนวยการรับสมัคร 0 2281 4037 และโทรศัพท์ทหาร 84109

หนังสือแนะนำ

หนังสือ ติวเข้ม เตรียมสอบ นายสิบทหารบก ทุกสถาบัน พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 

หนังสือ ติวเข้ม เตรียมสอบ นายสิบทหารบก ทุกสถาบัน พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

รวบรวมและคัดเฉพาะแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยในแต่ละปี ทั้ง 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และภาษาไทยพร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อมีคำบรรยายชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบ ทุกประเด็น อ่านง่าย เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านประหยัดเวลาในการอ่านเพื่อเตรียมสอบและเตรียมพร้อมสำหรับสอบเข้านักเรียนนายสิบทหารบก สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบกได้อย่างมั่นใจ 100%เลือกจากแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยในแต่ละปี ครบถ้วนทั้ง 5 วิชาหลัก และเฉลยแบบละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ

เล่มที่ 2 หนังสือ พิชิตสอบเข้า นักเรียนนายสิบทหารบก ฉบับสอบได้จริง

หนังสือ พิชิตสอบเข้า นักเรียนนายสิบทหารบก ฉบับสอบได้จริง

เป็นเเนวข้อสอบสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายสิบทหารบก ครอบคลุมทั้งหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก และหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ มีเเนวข้อสอบครบทั้ง 4 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาาาอังกฤษ และ ภาษาไทย มีข้อสอบมากกว่า 350 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด

เหมาะมากๆ สำหรับคนที่อยากเป็นข้าราชการนายสิบทหารบก

1. มีเเนวข้ออบมากกว่า 350 ข้อ
2. แนวข้อสอบครบ 4 วิชาหลัก คณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
3. ครอบคลุมทั้งหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกเเละหลักสูตรนักเรีนนายสิบเหล่าทหารราบ

..........

ที่มา file.job.thai 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ติวเข้ม เตรียมสอบ นายสิบทหารบก ทุกสถาบัน พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
฿220
พิชิตสอบเข้า นักเรียนนายสิบทหารบก ฉบับสอบได้จริง
฿295