Promotion
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) "เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน"

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก

เพื่อจ้างและบรรจุ เป็นพนักงาน ประจาปี 2563

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

1. อัตราทั่วไป : ไม่จากัดภูมิลาเนาของผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. ประกาศรับสมัคร

2. อัตราภูมิภาค : สาหรับผู้สมัครในพื้นที่ภูมิภาค สามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ที่ตนเอง หรือบิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กาหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค ได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
- ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้สมัคร
- กำหนดอายุ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามระดับคุณวุฒิ ดังนี้

ระดับคุณวุฒิอายุผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ปวช. / ปวส.ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร-
ปริญญาตรีไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครTOEIC         ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ 
TOEFL
(IBT) ไม่น้อยกว่า  60 คะแนน หรือ
IELTS          ไม่น้อยกว่า  4.5 คะแนน หรือ 
CU-TEP       ไม่น้อยกว่า  60 คะแนน หรือ
TU-GET       ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
ปริญญาโท / ปริญญาเอกไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครTOEIC         ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ 
TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า  60 คะแนน หรือ
IELTS          ไม่น้อยกว่า  4.5 คะแนน หรือ 
CU-TEP       ไม่น้อยกว่า  60 คะแนน หรือ
TU-GET       ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา จะต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร ทั้งนี้ หาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันผลการทดสอบได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่ และนาผลคะแนนตามเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)กาหนด

การเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จานวน 300 บาท และผู้สมัครจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน ก็ต่อเมื่อชาระค่าธรรมเนียมสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดตาแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/recruit

หากมีข้อสงสัย / ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร โทร. 0 2436 5341, 0 2436 5348


ขอบคุณแหล่งที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.)

หนังสือแนะนำ

หนังสือ ติวเข้มสอบการไฟฟ้า นครหลวงและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

แนวข้อสอบการเข้าทำงานไฟฟ้าล่าสุด กลั่นกรองจากแนวข้อสอบที่มักจะออกสอบทุกปี จึงมั่นใจได้คุณภาพ ที่รวมการสอบการไฟฟ้า ทั้ง 2หน่วยงาน เอาไว้ในเล่มเดียว อย่างครอบคลุมทุกหมวดวิชา กระชับได้ใจความ พร้อมหลักอธิบายในข้อสอบนั้นๆ อย่างละเอียด เพื่อให้ตอบได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา แนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี โดยคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์ทางด้านการสอบเข้าการไฟฟ้าโดยเฉพาะ
ส่วนที่ 1 แนวข้อสอบในภาครวม ที่ต้องใช้สอบการไฟฟ้าทั้ง 3 หน่วยงาน แนวข้อสอบชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวข้อสอบชุดที่ 2 ความรู้ทั่วไป สังคม วัฒนธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แนวข้อสอบชุดที่ 3 ความถนัดทางเชาว์ปัญญา แนวข้อสอบชุดที่ 4 ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบตามหน่วยงาน ที่เลือกสมัครสอบ แนวข้อสอบชุดที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง แนวข้อสอบชุดที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทย

สนใจสั่งซื้อหนังสือคลิก ติวเข้มสอบการไฟฟ้า นครหลวงและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ 


หนังสือ ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC (TOEIC : LC + RC 1000 Questions)

เพื่อความเข้าใจระดับความยากง่ายของข้อสอบ เราแบ่งข้อสอบออกเป็น 5 ชุด เสมือนการสอบแบบจำลองสนามจริง ในหนังสือ “ผ่าโจทย์ 1,000 ข้อสอบ TOEIC” ที่คุณกำลังอ่านตอนนี้ เรารวบรวมข้อสอบที่เหมือนจำลองข้อสอบ TOEIC ของจริงเอาไว้ ซึ่งผ่านการประเมินคัดเลือกรูปแบบข้อสอบที่มีแนวโน้มจะออกสอบล่าสุด ช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยรูปแบบข้อสอบที่ซ้ำไปมาและปรับตัวให้เข้ากับข้อสอบได้ ดังนั้นหากผู้เรียนฝึกฝนอยู่เรื่อยๆ ก็จะช่วยเพิ่มความสามารถภาษาอังกฤษของตัวเองให้เตรียมพร้อมกับการสอบจริงที่ใกล้เข้ามา 

สนใจสั่งซื้อหนังสือคลิก ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC (TOEIC : LC + RC 1000 Questions)


ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC (TOEIC : LC + RC 1000 Questions)
฿405
-10.00%
฿450
ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ RC  (Reading) NEW TOEIC Economy RC 1000 Questions
฿270
-10.00%
฿300
ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ LC   (Listening) NEW TOEIC Economy LC 1000 Questions
฿270
-10.00%
฿300
ติวเข้มสอบการไฟฟ้า นครหลวงและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
฿224.10
-10.00%
฿249