Promotion
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ "ตำแหน่งครูผู้ช่วย"

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
"ตำแหน่งครูผู้ช่วย"


โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีประกาศรับสมัครคัดเลือก "ตำแหน่งครูผู้ช่วย" แยกเป็น 2 เขต ดังนี้
1.เขตทั่วไป มีกลุ่มวิชาที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 71 กลุ่มวิชา อัตราว่าง 1,869 อัตรา
2.เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ มีกลุ่มวิชาที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 30 กลุ่มวิชา อัตราว่าง 73 อัตรา


ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้
- ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,050 บาท
- ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
- ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 17,690 บาท


กำหนดการรับสมัคร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านทางเว็บไซต์ https://vec.thaijobjob.com เท่านั้น


การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

1.ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิของผู้สมัครในภายหลัง ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงหรือลักษณะต้องห้ามตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อความอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

2.ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สอบคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้

3.ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ได้เพียง 1 กลุ่มวิชาหรือทาง เท่านั้น


หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

1.ภาค ก. ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย

2.ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย

3.ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม

ทั้งนี้ จะดำเนินการทดสอบ ภาค ก. ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์เข้ารับการประเมินในภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ก. และภาค ข. สถานที่สอบ กำหนดการสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ก. และภาค ข. รวมทั้ง วัน เวลา กำหนดการสอบ สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก ภาค ก. และภาค ข. ให้ทราบภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์ ipa.vec.go.th หรือเว็บไซต์ www.vec.go.th

เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร ดาวน์โหลด

ขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)


หนังสือแนะนำ

หนังสือ สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครูอาชีวะ

"สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครูอาชีวะ" เตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูอาชีวศึกษา โดยรวบรวมสรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด
สรุปเนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย เก็งข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด บทที่1 ความรอบรู้
บทที่2 วิชาความสามารถทั่วไป
บทที่3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติวิชาชีพครู
บทที่ 4 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
เตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูอาชีวศึกษา โดยสรุปใจความสำคัญและเก็งข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครูอาชีวะ


หนังสือ ติวเข้มสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน

- คู่มือเตรียมสอบ สอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ในสังกัด สพฐ. ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหมวดการสอบ ได้แก่ ความรอบรู้, ความสามารถทั่วไป คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา รวมทั้งแนวข้อสอบที่คัดพิเศษสำหรับผู้อ่าน เน้นข้อสอบที่ออกบ่อยและใหม่ๆ
- ตรงตามหลักสูตรการสอบ ของ กศจ. ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ทั้งในรอบทั่วไปและกรณีพิเศษแนวข้อสอบทุกหมวดวิชา ทั้ง ภาค ก และ ข ครบสมบูรณ์ ใน 1 เล่ม

สนใจสั่งซื้อ  หนังสือ ติวเข้มสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน


หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ฉบับครบเครื่อง อัปเดตครั้งที่ 5

เตรียมสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ฉบับครบเครื่อง อัปเดตครั้งที่ 5 ทั้งรอบทั่วไปและรอบกรณีพิเศษ
สรุปทุกเนื้อหาสำคัญ และเก็งข้อสอบอย่างตรงจุด 
บทที่ 1 ความสามารถทั่วไป บทที่ 2 ภาษาอังกฤษ
บทที่ 3 ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
บทที่ 4 กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
บทที่ 5 ความรอบรู้ทั่วไป
บทที่ 6 หลักสูตรการสอน จิตวิทยาและการพัฒนาผู้เรียน บทที่ 7 การวิจัย วัดผล และเทคโนโลยีการศึกษา
บทที่ 8 ความรอบรู้

สนใจสั่งซื้อ  หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ฉบับครบเครื่อง อัปเดตครั้งที่ 5


ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เตรียมสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ฉบับครบเครื่อง อัปเดตครั้งที่ 5
฿256.50
-10.00%
฿285