FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
แชร์
top
top
top

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กลุ่มงาน
ชื่อแหน่งงาน
อัตราว่าง
ค่าตอบแทน
วิชาชีพเฉพาะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนล่ะ 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1.การศึกษา วิเคราะห์ การวางระบบ การพัฒนาระบบงาน
2.การจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การขอใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.การจัดการะบบข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาระบบ การรวบรวมและปรับปรุงข้อมูล เพื่อการประมวลผลการเผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงาน
4.การจัดทำ และออกแบบระบบงานให้กับส่วนราชการ
5.ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สิทธิประโยชน์


ตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และได้แก้ไขเพิ่มเติม
ระยะเวลาการจ้าง

จัดจ้างครั้งแรกตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป
หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรฯการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน 100 คะแนน)
1.ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.ความรู้เกี่ยวกับระบบเครื่อข่ายสื่อสารข้อมูล
3.ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม
4.ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูล 

การประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน)

-พิจารณาจากความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่-สมรรถนะ เช่น การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ฯลฯ-บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ทัศนคติต่องานราชการ ฯลฯ
หมายเหตุ 


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง หัวข้อ "ระบบรับสมัครสอบออนไลน์"และทางเว็บไซต์ http://paladmof.thaijobjob.com ได้

ที่มา : กระทรวงการคลัง

ข้อมูลเพิ่มเติมในการรับสมัคร ดาวน์โหลด      


หนังสือแนะนำ

หนังสือ แนวข้อสอบเข้ารับราชการ วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวข้อสอบเข้ารับราชการ วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นหนังสือรวมแนวข้อสอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสรุปเนื้อหาที่สำคัญและออกสอบบ่อยครั้ง ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบในการสอบเข้ารับราชการทุกสังกัด พร้อมแนวข้อสอบกว่า 350 ข้อ มีคำอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่าย

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
1. มีสรุปเนื้อหาที่สำคัญ และออกสอบบ่อยครั้ง 2. มีแนวข้อสอบเสมือนข้อสอบจริงกว่า350 ข้อ
3. ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบในการสอบเข้ารับราชการทุกสังกัด

สั่งซื้อหนังสือคลิก แนวข้อสอบเข้ารับราชการ วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


หนังสือ คู่มือเรียนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ คู่มือเรียนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ฉบับสมบูรณ์ หนังสือเล่มนี้แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ โดยเนื้อหาจะสอนตั้งแต่หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระเบียบวิธีการพัฒนาระบบ

- วิธีการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้
- การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบ ตลอดจนการจัดการโครงการพัฒนาระบบ

ซึ่งมีตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบระบบจริง พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

สั่งซื้อหนังสือคลิก คู่มือเรียนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ฉบับสมบูรณ์


หนังสือ คู่มือใช้งาน Access 2016 ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ Access 2016 เล่มนี้จะมีเนื้อหาเริ่มจากการใช้งานเบื้องต้น ความรู้เรื่องฐานข้อมูล และออบเจ็กต์ต่างๆ ภายในฐานข้อมูล ช่วยให้คุณสามารถออกแบบและสร้างแฟ้มฐานข้อมูลได้ในขั้นตอนง่าย
ตั้งแต่การสร้าง Table (ตาราง) เก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย จากนั้นก็นำตารางข้อมูลไปค้นหาแบบมืออาชีพใน Query นำมาสร้างเป็นหน้าจอเอาไว้กรอกข้อมูลแบบสวยงามด้วย Form
หรือสร้างรายงานข้อมูลด้วย Report ซึ่งจะจัดการระบบข้อมูลได้ครบทุกฟังก์ชันใช้งาน ทำให้สามารถบริหาร จัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สั่งซื้อหนังสือคลิก คู่มือใช้งาน Access 2016 ฉบับสมบูรณ์


ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

ความคิดเห็น : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สินค้าที่อยากบอกต่อ
X

แจ้งวันหยุดส่งสินค้า