FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

ด่วน !! รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2567(รอบแรก)
แชร์
top
top
top


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครเข้าเรียน ม.4 ปี 2567  

รับสมัครวันที่ 1-31 ส.ค. 2566   สมัครได้ที่ https://www.mwit.ac.th/


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2566
1.2 มีผลการเรียน ดังนี้

        1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ํากว่า 3.00

        2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

           และ 2 ไม่ต่ํากว่า 3.00

        3) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

            ไม่ต่ํากว่า 3.00

1.3 มีสัญชาติไทยและมีเลขประจําตัวประชาชน

1.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในห้องพักของโรงเรียน

1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม

1.6 มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

1.7 สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจําได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนใน

ปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกําหนดในอนาคต

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

4.1 ผู้สมัครสอบทุกคนต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 200 บาท

4.2 ในกรณีที่ผู้สมัครสอบมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะสามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร

สอบได้แต่ทั้งนี้ต้องส่งหลักฐานรับรองจากผู้อํานวยการโรงเรียนที่ผู้สมัครสอบกําลังศึกษาอยู่ว่าครอบครัว

ผู้สมัครสอบมีฐานะยากจนจริง สมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ในระบบการรับสมครั

ให้ครบถ้วน

กำหนดการสอบรอบแรก

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้


รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร


ใครที่กำลังจะหาหนังสือติวสอบ เข้า ม.4 ต้องเล่มนี้


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ


ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline

สินค้าที่อยากบอกต่อ