FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
แนวข้อสอบ กฎหมายท้องถิ่นตามหลักสูตร เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ/พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (L)
แนวข้อสอบ กฎหมายท้องถิ่นตามหลักสูตร เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ/พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (L)
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099307444
หนังสือ แนวข้อสอบ กฎหมายท้องถิ่นตามหลักสูตร เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ/พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (L)
แชร์
top
top
top
288 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 320 บาท
Line

สินค้าหมด

สินค้านี้ขายไปแล้ว 8
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099307444
 • Barcode :
  8859099307444
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.5 ซม.
 • น้ำหนัก :
  680 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  228 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  27/07/65
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • ชุดที่ 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ชุดที่ 2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ชุดที่ 3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ชุดที่ 4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ชุดที่ 5 พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ชุดที่ 6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ชุดที่ 7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ชุดที่ 8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  ชุดที่ 9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ชุดที่ 10 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  ชุดที่ 11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ใหม่ล่าสุด เจาะประเด็นได้ตามขอบเขตข้อสอบกฎหมาย ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด พร้อมเน้นข้อความสำคัญที่ออกสอบ ทุกตำแหน่งต้องใช้สอบ

นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเกษตร นิติกร เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รีวิวสินค้า : หนังสือ แนวข้อสอบ กฎหมายท้องถิ่นตามหลักสูตร เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ/พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (L) / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
สินค้าที่อยากบอกต่อ
คำค้นหายอดนิยม top