Promotion
ข่าวดี!! กองทัพอากาศรับสมัครและสอบคัดเลือก กำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปี 2566 จำนวน 50 อัตรา

กองทัพอากาศมีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหาร เป็นการชั่วคราว ประจำปี 2566 จำนวน 50 อัตรา รายละเอียดดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. กําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ในตําแหน่งนายทหารผู้บังคับหมู่,เจ้าหน้าที่จัดสร้าง,เจ้าหน้าที่ช่างสนาม รวมจํานวน 29 อัตรา
–  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จำกัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ในตําแหน่งนายทหาร เจ้าหน้าที่วิทยาการ,เจ้าหน้าที่ส่งกำลัง,เจ้าหน้าที่รักษาการณ์,เจ้าหน้าที่เครื่องช่วยฝึก,รองผู้บังคับหมู่,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่ยามอากาศ,เจ้าหน้าที่แจ้งเตือน,เจ้าหน้าที่จัดสร้าง,เจ้าหน้าที่ทำลาย รวมจํานวน 21 อัตรา
–  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่จำกัดสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

หน่วยงานที่เปิดรับสมัคร

– หน่วยสอบกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่วิทยาการ เจ้าหน้าที่ส่งกำลัง เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ เจ้าหน้าที่เครื่องช่วยฝึก รองผู้บังคับหมู่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ยามอากาศ เจ้าหน้าที่แจ้งเตือน เจ้าหน้าที่จัดสร้าง เจ้าหน้าที่ทำลาย จำนวน 21 อัตรา
– หน่วยสอบจังหวัดนครปฐม ผู้บังคับหมู่ เจ้าหน้าที่จัดสร้าง จำนวน 2 อัตรา
– หน่วยสอบจังหวัดสงขลา ผู้บังคับหมู่ เจ้าหน้าที่จัดสร้าง เจ้าหน้าที่ช่างสนาม จำนวน 5 อัตรา
– หน่วยสอบจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บังคับหมู่ เจ้าหน้าที่จัดสร้าง จำนวน 3 อัตรา
– หน่วยสอบจังหวัดอุดรธานี ผู้บังคับหมู่ เจ้าหน้าที่จัดสร้าง เจ้าหน้าที่ช่างสนาม จำนวน 4 อัตรา
– หน่วยสอบจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บังคับหมู่ เจ้าหน้าที่จัดสร้าง จำนวน 3 อัตรา
– หน่วยสอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บังคับหมู่ จำนวน 1 อัตรา
– หน่วยสอบจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บังคับหมู่ เจ้าหน้าที่จัดสร้าง เจ้าหน้าที่ช่างสนาม จำนวน 5 อัตรา
– หน่วยสอบจังหวัดสระแก้ว ผู้บังคับหมู่ เจ้าหน้าที่จัดสร้าง จำนวน 4 อัตรา
– หน่วยสอบจังหวัดลพบุรี ผู้บังคับหมู่ จำนวน 2 อัตรา


คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร

1. เพศชาย มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี (เกิดปี พ.ศ.2541 ถึง พ.ศ.2548)
มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกาย เหมาะแก่การเป็นทหารตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฎิบัติงานภาคพื้นกองทัพอากาศ

2. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือสำรองราชการอันเนื่องมาจากความผิดหรือหนีราชการ
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
- ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษ
- ไม่เป็นผู้ที่ขัดกับข้อกำหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย
- ไม่อยู่ในสมณเพศ (พระภิกษุหรือสามเณร)

3. คุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 
- คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3j7IJXQ


กำหนดการรับสมัคร

การรับสมัครสอบ

สมัครทาง Internet เท่านั้น ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง 4 มกราคม พ.ศ.2566 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครที่เว็บไซต์ 

www.rtaf-recruit.com


การสอบวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนดการสอบ และสถานที่ ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ทางเว็บไซต์
www.rtaf-recruit.com


รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์การสมัคร


ข้อมูลจาก : https://bit.ly/3jh2jBb

หนังสือเเนะนำ


หนังสือ เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ


เป็นหนังสือที่สร้างสรรแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศครบทั้ง 5 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษาโดยเน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบโดยเฉพาะ มาพร้อมเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดพร้อมคำอธิบายให้เข้าใจง่าย ใช้เวลาอ่านน้อย เพื่อให้ผู้อ่านเตรียมพร้อมสำหรับสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศได้อย่างมั่นใจ 100%


หนังสือ ติวเข้ม เตรียมสอบ จ่าอากาศ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน


รวบรวมและคัดเฉพาะแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยในแต่ละปี ทั้ง 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และภาษาไทยพร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อมีคำบรรยายชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบ ทุกประเด็น อ่านง่าย เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านประหยัดเวลาในการอ่านเพื่อเตรียมสอบและเตรียมพร้อมสำหรับสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศได้อย่างมั่นใจ 100%เ


หนังสือ คู่มือสอบทหารอากาศ (ชั้นประทวน) ติวเข้มพิชิตคะแนนเต็ม 100% ภายใน 3 วัน


รวมแนวข้อสอบทุกวิชา ทุกสูตร ที่ออกบ่อยทุกปี วิเคราะห์เจาะตรงทุกประเด็น ทุกเนื้อหา ครบถ้วนทุกวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ กฏหมาย คณิตศาสตร์ กว่า 1,000 ข้อ ภายใต้การตรวจสอบและการดำเนินการอย่างมีคุณภาพ โดยคณาจารย์คุณภาพทางวิชาการ ผู้มากประสบการณ์ทางด้านการสอบเข้าเพื่อเรียนต่อ และเพื่อเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

• กองทัพอากาศ!! รับสมัครและสอบคัดเลือก กำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประจำปี 2563 จำนวน 151 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี

• กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ 499 อัตรา (ไม่ต้องสอบผ่านก.พ. ภาค ก)

• ด่วน !! เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็น นักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 505 อัตรา(ประจำปี 2565)


ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
฿650
ติวเข้ม เตรียมสอบ จ่าอากาศ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
฿199
คู่มือสอบทหารอากาศ (ชั้นประทวน) ติวเข้มพิชิตคะแนนเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
฿280