FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

ประกาศ!! เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ประจําปี 2563
แชร์
top
top
top

ประกาศสถานที่สอบ ก.พ. รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลาสอบ ก.พ. 2563 แล้ว!!!

ค้นหาสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ก.พ. 63 ได้แล้ว!!! ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563  

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563  

ศูนย์สอบ 01 กรุงเทพฯและนนทบุรี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
ศูนย์สอบ 02 นครปฐม คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
ศูนย์สอบ 03 ปทุมธานี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
ศูนย์สอบ 04 พระนครศรีอยุธยา คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
ศูนย์สอบ 05 ราชบุรี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
ศูนย์สอบ 06 ฉะเชิงเทรา คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
ศูนย์สอบ 07 ชลบุรี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
ศูนย์สอบ 08 เชียงใหม่ คลิกที่นี่เพื่ออ่า
ศูนย์สอบ 09 พิษณุโลก คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
ศูนย์สอบ 10 นครราชสีมา คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
ศูนย์สอบ 11 อุดรธานี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
ศูนย์สอบ 12 อุบลราชธานี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
ศูนย์สอบ 13 ขอนแก่น คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
ศูนย์สอบ 14 สุราษฎร์ธานี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
ศูนย์สอบ 15 สงขลา คลิกที่นี่เพื่ออ่าน


ห้ามพลาด!!!สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจําปี 2563 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 63 นี้ สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น รายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการสมัครสอบสมัครสอบกรอกใบสมัคร และ พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

- สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://job2.ocsc.go.th

-ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในเวลาที่กำหนด ของวันถัดไป นับจากวันที่ยืนยันการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต และหากไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่ กำหนด ใบสมัครสอบจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันถัดไป นับจากวันที่ยืนยันการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต และหากไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่ กำหนด ใบสมัครสอบจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัต

- ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของธนาคารกรุงไทย โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง คือ
- ช่องทางที่ 1 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และตามที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงิน และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงินทันที

- ช่องทางที่ 2 ชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK โดยผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการ KTB NETBANK แล้ว สามารถเลือกชำระเงิน ผ่านทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563” หัวข้อย่อย “ธนาคารกรุงไทย NETBANK” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้ เป็นหลักฐานด้วย

- ช่องทางที่ 3 ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2. อัปโหลดรูปถ่าย (13 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 26 มีนาคม 2563)
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและพิมพ์บัตรประจําตัวสอบในวันที่ 12 มี.ค. 2563
4. สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปวันที่ 27 - 31 มี.ค. 2563 (ไปตามรอบสอบของตนเอง)
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ และ พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ วันที่ 30 เม.ย. 2563

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
รับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com

สิ่งที่ควรรู้ ..ก่อนสอบภาค ก ปี 2563 !!
>>>https://serazu.com/web/news/view?id=353<<<
หนังสือแนะนำ "คลิก" อ่านหนังสือก่อนไม่รอแล้ว....!!
หนังสือ สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (4 in 1)อัปเดตครั้งที่ 3

ใหม่ล่าสุด... เปิดจองแล้ววันนี้ !! ห้ามพลาด
หนังสือ สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (4 in 1)
- วิชาการคิดคำนวณและด้านการหาเหตุผล
- ภาษาอังกฤษ
- วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
หนังสือ สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (4 in 1)
https://serazu.com/web/product/2127
ราคา 335 บาท(เท่านั้น)
สั่งซื้อครบ 899 บาท ส่งฟรี (แบบประหยัด)
หนังสือ พิชิต ก.พ. ภาค ก. (ระดับ 3-4) ฉบับสอบผ่านจริง

เป็นคู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก. เรียบเรียงโดยผู้เขียนที่มีประสอบการณ์ติวมากกว่า 10 ปี มีลูกศิษย์ที่สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก. และเป็นข้าราชการหลายพันคน มีสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบครอบคลุมทุกวิชาที่สอบ ทั้งความสามารถทั่วไปด้านการคำนวณ ด้านเหตุผล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีแนวข้อสอบมากกว่า 650 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ สอบผ่านได้จริง

1. มีสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบครบถ้วน ทั้งความสามารถทั่วไปด้านการคำนวณ เหตุผล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. มีแนวข้อสอบมากกว่า 650 ข้อ
3. เรียบเรียงโดยผู้เขียนที่มีประสอบการณ์ติวมากกว่า 10 ปี มีลูกศิษย์ที่เป็นข้าราชการหลายพันคน

ราคา 350 บาท(เท่านั้น)
สนใจสั่งซื้อ คลิกหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ (ภาค ก.)

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรงในการสอบรับราชการ และประสบการณ์ติวการสอบ ภาค ก. เนื้อหาในเล่มจึงมากไปด้วยเทคนิค วิธีการหาคำตอบในรูปแบบทางลัดเพื่อประโยชน์ในการสอบภาค ก (ก.พ.)
รวมทั้งเป็นความรู้ที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ในการสอบราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ได้จริง การันตีได้จากจำนวนลูกศิษย์ที่สอบผ่านนับหมื่นคน
มีเนื้อหาครบถ้วนทั้งวิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ

ราคา 260 บาท(เท่านั้น)
สนใจสั่งซื้อ คลิหนังสือ คู่มือ+แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด

การสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 อันเป็นการสอบที่ผู้สอบ ต้องใช้วุฒิทางการศึกษาสูงสุดที่ตนมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นระดับ ปวช ปวส ปวท ถือว่าเป็นการสอบที่มีการแข่งขันสูงมาก เมื่อรวมกับผู้เข้าสอบในระดับ 3 และ 4 ของแต่ละปี จากสถิติมีถึง 2 แสน 3 แสนคน และจะมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่โอกาสของผู้ที่จะสามารถสอบ กพ ภาค ก ผ่าน และสามารถนำไปสอบต่อใน ภาค ข และภาค ค กลับลดลง

เมื่อเป็นเช่นนี้ ทางคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในด้านการสอบ กพ มายาวนาน จึงได้ร่วมกันสร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา อย่างครบถ้วนในทุกเนื้อหา

แนวข้อสอบซึ่งครบถ้วนทุกเนื้อหาที่ต้องสอบ ผ่านการวิเคราะห์ เลือกสรร และสร้างสรรค์จากแนวข้อสอบที่ออกบ่อย

ที่สุดหนังสือติวเข้ม ที่จะทำให้คุณสอบผ่าน เป็นหนึ่งในจำนวนผู้เข้าสอบจำนวนนับแสนถึงสามแสนคนต่อการสอบ 1 ครั้ง

ราคา 250 บาท(เท่านั้น)
สนใจสั่งซื้อ คลิกหนังสือ คู่มือ+แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 4 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด

ในแต่ละปี มีผู้สอบ ก.พ.ระดับ 4 หรือที่ต้องใช้วุฒิสูงสุดคือ ปริญญาโท ในการสอบ เป็นจำนวนมาก ซึ่งจริงอยู่ แม้การสอบ กพ. มิใช่การสอบแข่งขัน แต่เป็นการสอบที่เสมือนให้ได้ ใบรับรอง ว่าสอบผ่านแล้ว สามารถนำสิ่งที่เหมือนใบรับรองนั้น ไปสมัครสอบ กพ. ตามลำดับขั้นต่อๆ ไป
ดังนั้น การสอบให้ผ่านเพียงครั้งแรกที่สอบ หรือกรณีครั้งปัจจุบันที่จะสอบเป็นรอบที่สอบผ่านหลังจากสอบมาหลายรอบแล้ว จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก
ทางคณาจารย์ซึ่งเข้าใจในความหวัง และความตั้งใจของทุกท่าน และมีประสบการณ์ที่คุ้นเคยกับการสอบ กพ. มาเป็นเวลาหลายปีจึงดำเนินการจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา อย่างครบถ้วนในทุกเนื้อหาสำหรับการสอบระดับ 4

แนวข้อสอบทุกหมวด ทุกข้อ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ เทียบเคียงมาแล้วว่า ใกล้เคียงกับข้อสอบที่ออกบ่อยที่สุด และสามารถคิดคำนวณ หรือลงมือทดลองทำได้ภายในระยะเวลาจำกัด เพิ่มโอกาสในการสอบผ่านได้สูงมาก

เตรียมความพร้อมเพื่อให้อากสในการสอบเข้าทำงานเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ราคา 260 บาท(เท่านั้น)
สนใจสั่งซื้อ คลิก
ความคิดเห็น : ประกาศ!! เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ประจําปี 2563