Promotion
ด่วน !! เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็น นักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 505 อัตรา(ประจำปี 2565)

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐๕ คน ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

กลุ่มที่ 1
ประเภทบุคคลพลเรือน จํานวน 490 คน เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จํานวน 11 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารแพทย์, เหล่าทหารต้นหน ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน), เหล่าทหาร ช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารพัสดุ, เหล่าทหารสารบรรณ, เหล่าทหารการเงิน เหล่าทหารถ่ายรูป, เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

กลุ่มที่ 2
ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ จํานวน 15 คน เพื่อบรรจุ เข้าศึกษาในเหล่าทหาร จํานวน 2 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตรเพื่อบรรจุ เข้าศึกษาในเหล่าทหาร จํานวน 2 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

1 สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียน เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ กําลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

2 ประเภทบุคคลพลเรือน เป็นชายโสด อายุ 18 – 20 ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2545 – 31 ธันวาคม 2547)

3 ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ (เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจําการ) เป็นชายโสด อายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2541 – 31 ธันวาคม 2544) ต้องมีระยะเวลา ประจําการไม่น้อยกว่า 2 ปี ปลดเป็นทหารกองหนุนไม่เกินวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ระหว่างรับราชการ ไม่เคยต้องโทษถึงขั้น “ขัง”

4 มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร สัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยกําเนิดก็ได้

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

(รายละเอียดตามระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕)

3.1 ใบสมัครฉบับจริง (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์)
3.2 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตร หรือใบรับรองของสถานศึกษา ซึ่งแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร
3.4 ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ ต้องมีหนังสือรับรองความ ประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จำนวน ๒ ฉบับ

สมัคสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th

กำหนดการ + สถานที่สอบทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้น

หนังสือเเนะนำ

หนังสือ ติวเข้ม เตรียมสอบ จ่าอากาศ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

หนังสือ ติวเข้ม เตรียมสอบ จ่าอากาศ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

รวบรวมและคัดเฉพาะแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยในแต่ละปี ทั้ง 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และภาษาไทยพร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อมีคำบรรยายชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบ ทุกประเด็น อ่านง่าย เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านประหยัดเวลาในการอ่านเพื่อเตรียมสอบและเตรียมพร้อมสำหรับสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศได้อย่างมั่นใจ 100%เลือกจากแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยในแต่ละปี ครบถ้วนทั้ง 5 วิชาหลัก และเฉลยแบบละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ

หนังสือ แนวข้อสอบปีล่าสุด สอบเข้านักเรียนจ่าอากาศ

หนังสือ แนวข้อสอบปีล่าสุด สอบเข้านักเรียนจ่าอากาศ

เป็นหนังสือที่สร้างสรรแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศครบทั้ง 5 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษาโดยเน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบโดยเฉพาะ มาพร้อมเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดพร้อมคำอธิบายให้เข้าใจง่าย ใช้เวลาอ่านน้อย เพื่อให้ผู้อ่านเตรียมพร้อมสำหรับสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศได้อย่างมั่นใจ 100%

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ สำนักงานรับสมัคร หรือ Internet : www.atts.ac.th และ facebook : รับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ

หากเพื่อนๆสนใจและต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูหนังสือเตรียมสอบเข้าราชการ คลิกที่นี่ หรือต้องการสั่งซื้อสามารถ สเเกนQR Code ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ และจะมีทีมงานเเจ้งโปรโมชั่นพิเศษให้อีกด้วย

QR Code

ที่มา : www.atts-recruit.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ติวเข้ม เตรียมสอบ จ่าอากาศ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
฿199
แนวข้อสอบปีล่าสุด สอบเข้านักเรียนจ่าอากาศ
฿250