Promotion
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


1.ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม

กลุ่มงาน
อัตราว่าง
ค่าตอบแทน
สังกัด

คุณสมบัติเฉพาะขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ


บริหารทั่วไป
3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนล่ะ 18,000 บาท
กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2.มีความรู้ความเข้าใจและความสารถด้านภาษาอังกฤษในการพูด การอ่าน การเขียน
และแปล เป็นอย่างดี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูลทางวัฒนธรรม การถ่ายทอด เผยแพร่
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมของชาตคิกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ   เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และความเข้าใจในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


2.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

กลุ่มงาน
อัตราว่าง
ค่าตอบแทน
สังกัด

คุณสมบัติเฉพาะ

ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติบริหารทั่วไป
2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนล่ะ 18,000 บาท
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2.มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการพัสดุ ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ กำหนด
มาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การวางระบบเกี่ยวกับพัสดุ วิธี
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


การรับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 
                       ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติมในการรับสมัคร ดาวน์โหลด        

ที่มา : m-culture.go.th 

หนังสือแนะนำ

หนังสือ สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (4 in 1) เพิ่มเติม ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี อัปเดตครั้งที่ 3

สรุปสอบ ก.พ.ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (4 in 1) เพิ่มเติม ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี อัปเดตครั้งที่ 3

ได้แก่ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณและด้านการหาเหตุผล) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี รวมเก็งข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดกว่า 1,000 ++

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (4 in 1) เพิ่มเติม ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี อัปเดตครั้งที่ 3


ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC (TOEIC : LC + RC 1000 Questions)

ข้อสอบ TOEIC นั้นจริงๆ ไม่ใช่การประเมินความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับลึก แต่เน้นด้านการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในบริบทการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างไม่ติดขัด เป็นข้อสอบที่ใช้วัดประเมินความสามารถในการสื่อสารเพื่อใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นประโยชน์

และปรับใช้ได้ในสำนักงานธุรกิจ
แม้ว่าการฝึกฝนเกี่ยวกับเนื้อหาพื้นฐานสำหรับข้อสอบนั้นเป็นเรื่องสำคัญ แต่การฝึกหัดจดจำจุดสำคัญ รูปแบบข้อสอบ การแก้โจทย์ กลยุทธ์ในการทำข้อสอบ และวิธีออกข้อสอบนั้นก็ถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเตรียมตัวเพื่อให้สอบได้คะแนนเต็ม

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC (TOEIC : LC + RC 1000 Questions)


ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC (TOEIC : LC + RC 1000 Questions)
฿450
ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ RC  (Reading) NEW TOEIC Economy RC 1000 Questions
฿300
ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ LC   (Listening) NEW TOEIC Economy LC 1000 Questions
฿300