FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 790 อัตรา
แชร์
top
top
top

การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 790 อัตรา (ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 150 อัตรา และ ชั้นประทวน จำนวน 640 อัตรา)


รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2560 จำนวน 790 อัตรา

(ชั้นสัญญาบัตร 150 อัตรา ชั้นประทวน 640 อัตรา) รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2560 จำนวน 790 อัตรา (ชั้นสัญญาบัตร 150 อัตรา ชั้นประทวน 640 อัตรา)
ประกาศรับสมัครฯ (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 22 ก.ย. 60)


รับสมัคร

กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) รวมจำนวน 340 อัตรา
• รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ป.ตรีนิติศาตร์ เป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร

กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) 100 อัตรา (ชาย)
• รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เป็นตำรวจชั้นประทวน (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) 200 อัตรา (ชาย/หญิง)
•รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ปวช. เป็นตำรวจชั้นประทวน (กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่พลขับและการขนส่ง) 40 อัตรา (ชาย)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จำนวน 300 อัตรา
• รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เป็นตำรวจชั้นประทวน (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) (ชาย 150 อัตรา/หญิง 150 อัตรา)

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) จำนวน 50 อัตรา

• รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์ เป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กลุ่มงานเทคนิค ด้านวิทยาศาตร์) (ชาย/หญิง)

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) จำนวน 100 อัตรา

• รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ปวช. เป็นตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560 (กลุ่มงานเทคนิค) (ชาย/หญิง)


รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560 จำนวน 183 อัตรา (เพศชาย)

บช.ตชด. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560 (สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง)

1. สอบตำรวจ บุคคลภายนอกเพศชาย ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ โดยต้องศึกษาสำเร็จวิชากฎหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ทั้งนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อการได้รับปริญญาดังกล่าวหรือเป็นการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) ให้กับหน่วยงานต่างๆในสังกัด ตร. จำนวน 100 อัตรา

2.  สอบตำรวจ บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานเทคนิค (ด้านวิทยาศาสตร์) ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ในสังกัด สพฐ.ตร. จำนวน 50 อัตรา

3.  สอบตำรวจ บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ในสังกัด สตม. จำนวน 300 อัตรา (เพศชาย 150 อัตรา และเพศหญิง 150 อัตรา)

3.  สอบตำรวจ บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ในสังกัด สตม. จำนวน 300 อัตรา (เพศชาย 150 อัตรา และเพศหญิง 150 อัตรา)

5.  สอบตำรวจ บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสารจำนวน 50 อัตรา

6.  สอบตำรวจ บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 อัตรา

7.  สอบตำรวจ บุคคลภายนอกเพศชายผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตขับรถ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่พลขับและงานขนส่ง จำนวน 40 อัตรา


คุณสมบัติในการรับสมัคร


1. บุคคลภายนอกเพศชาย ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ โดยต้องศึกษาสำเร็จวิชากฎหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ทั้งนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อการได้รับปริญญาดังกล่าวหรือเป็นการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) ให้กับหน่วยงานต่างๆในสังกัด ตร. จำนวน 100 อัตรา

2. บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานเทคนิค (ด้านวิทยาศาสตร์) ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ในสังกัด สพฐ.ตร. จำนวน 50 อัตรา

3. บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ในสังกัด สตม. จำนวน 300 อัตรา (เพศชาย 150 อัตรา และเพศหญิง 150 อัตรา)

4. บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ในหน่วยงานต่างๆ
สังกัด ตร. จำนวน 200 อัตรา

5. บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 50 อัตรา

6. บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 อัตรา

7. บุคคลภายนอกเพศชายผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตขับรถ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่พลขับและงานขนส่ง จำนวน 40 อัตรา


คำถามที่สงสัยเซราสุตอบให้...

1. มีรอยสัก สมัครสอบนายสิบได้ไหม?
สำหรับการบรรจุเข้าเป็นนายสิบ นายร้อยตำรวจ ผู้เข้าคัดเลือกจะต้องไม่มีรอยสักใดๆ บนร่างกาย (หมายถึงทุกส่วนบนร่างกาย จะมีรอยสักในร่มผ้าไม่ได้)

2. รับสมัครสอบนายสิบ ต้องมีอายุเท่าไร?
ในส่วนอายุที่สามารถสมัครได้จะอยู่ในช่วง 18 - 35 ปี โดยวุฒิที่ใช้คือ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า (เช็คคุณสมบัติ http://rcm.edupol.org )

3. ตำรวจ ระดับสัญญาบัตรกับระดับชั้นประทวนคืออะไร?
ถ้าเป็นระดับสัญญาบัตร เรียกง่ายๆ ก็คือ ตำแหน่งระดับนายร้อยขึ้นไป ส่วนระดับชันประทวน เรียกง่ายๆ ก็คือ ตำแหน่งระดับนายสิบขึ้นไปจนถึงนายดาบ

4. วิชาที่ใช้สอบนายสิบ มีอะไรบ้าง?
สำหรับวิชาที่ใช้สอบหลักๆ จะมีอยู่ 3 วิชา (เหมือน ภาค ก.นั่นเอง) คือ วิชาความสามารถทั่วไป, วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นจะเป็นการสอบวิชาความรู้ความสามารถตามตำแหน่ง ซึ่งผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้ที่ http://rcm.edupol.org

5. กำหนดการสอบตำรวจเมื่อไร?
- รับสมัคร 1-22 ก.ย.60
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 27 ต.ค.- 4 พ.ย.60
- สอบข้อเขียน 5 พ.ย.60
- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 14 พ.ย.60
- ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งและตรวจร่างกาย  21 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
- ประกาศผลการตรวจร่างกาย 6 ธ.ค.60
- ประกาศรายชื่อผู้สอบได้และตัวสำรอง  19 ม.ค.61


วิธีการรับสมัครสอบตำรวจ

ผู้ที่สนใจที่จะสมัคร สอบตำรวจ สามารถสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ เว็บไซต์ www.policeadmission.org เท่านั้น ในวันที่ 1-22 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง


ที่มา : 
rcm.edupol.org
สนใจหาซื้อได้แล้วที่ Serazu.com  ร้านหนังสือออนไลน์ 
ความคิดเห็น : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 790 อัตรา