หลักสูตรอบรม "ติวเข้ม ก.พ. (ภาค ก) โค้งสุดท้ายกับ IDC Group ปี 2"

หลักสูตรอบรม "ติวเข้ม ก.พ. (ภาค ก.) โค้งสุดท้าย กับ IDC Group ปี 2"

โดยทีมติวเตอร์ ประสบการณ์ ขั้นเทพ อ.อุดม สุขทอง (วิชาภาษาไทย)  ผู้เขียนจาก “คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ภาค ก.”
อ.ยุทธการ นูนทะธรรม (วิชาภาษาอังกฤษ) ทีมงานผู้เขียน "ติวเข้มสอบ ก.พ. ระดับ 3 ปริญญาตรี"
จากสำนักพิมพ์ Think Beyond อ.กิตินันท์ พลสวัสดิ์ (วิชาคณิตศาสตร์) บรรณาธิการ กลุ่มหนังสือเตรียมสอบราชการ สำนักพิมพ์ อินโฟเพรส
สอบผ่านชัวร์!!! ด้วยการสรุปเนื้อหาเข้มข้น เจาะลึกแนวข้อสอบ และทดสอบจริงจากแนวข้อสอบก.พ. 
วันที่ 17-18 มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิเศษ !!! เหลือเพียง 900 บาท เท่านั้น จากราคาปกติ 1,200 บาท (รวมค่าอาหารและเอกสารแล้ว)
ฟรี ทุก ๆ ที่นั่ง จะได้รับหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. ฟรี จากสำนักพิมพ์ ในเครือ IDC Group 1 เล่ม ทันที 


ภาพบรรยากาศเมื่อครั้งที่ 1 ติวสอบ ก.พ. มั่นใจไปกับ IDC
ผู้สมัครเข้าติวเข้ม ก.พ. (ภาค ก.) โค้งสุดท้าย กับ IDC Group ปี 2 สามารถเลือกรับหนังสือ 1 เล่มได้จากรายชื่อด้านล่าง

คลิกสมัครอบรมและเลือกรับหนังสือ
"ติวเข้มสอบ กพ. ระดับ 3 ปริญญาตรี" ราคา 220 บาท

คลิกสมัครอบรมเลือกรับหนังสือ
"ติวเข้มสอบ ก.พ. ระดับ 4 ปริญญาโท" ราคา 260 บาท

 รายชื่อผู้เข้าอบรม "ติวเข้ม ก.พ. (ภาค ก) กับ IDC Group ปี 2"
.
 (ชำระค่าอบรมเรียบร้อย) 

1. คุณสุภาภรณ์ กรณีย์ (กรุงเทพฯ)
2. คุณช่อลดา พันธัง (กรุงเทพฯ)
3. คุณแสงระวี เชื้อวังคำ (ปทุมธานี)
4. คุณหทัยภัทร สุทัศน์ ณ อยุธยา (กรุงเทพฯ)
5. คุณพัชรินทร์ วงษ์มามี (ปทุมธานี)
6. คุณคทาวุธ อินทรทัต (นนทบุรี)
7. คุณพรทิพย์ จันทร์บุตร์ (กาญจนบุรี)
8. คุณน้ำทิพย์ ยั่งยืน (ปทุมธานี)
9. คุณปิยดา ยิสารคุณ (ลพบุรี)
10. คุณประพัฒน์ กันต์นิกูล (ปทุมธานี)
11. คุณปิยวรรณ ธูปทอง (ปทุมธานี)
12. คุณวุฒิชัย สุวรรณวุฒิชัย (กรุงเทพฯ)
13. คุณอุษา แย้มทับทิม (ลพบุรี)
14. คุณกุลินดา แท่นจันทร์ (กรุงเทพฯ)
15. คุณสิริการย์ ธนกุลศรีโรจน์ (สมุทรปราการ) *1
16. คุณผ่องศรี  นารีรักษ์ (สมุทรปราการ) *2
17. คุณชุติมา ตั้งธนอำรุง (กรุงเทพฯ)*1
18. คุณชุติมา ตั้งธนอำรุง (กรุงเทพฯ)*2
19. คุณชุติมา ชวนสมบูรณ์ศิริ (กรุงเทพฯ)
20. คุณอรรถพล ผ่องอ่อน (สมุทรปราการ)
21. คุณสุภาวรรณ เชาว์ไว (กรุงเทพฯ)
22. คุณคนึงรักษ์ บุญประเสริฐ (กรุงเทพฯ)
23. คุณเอกรัฐ ฉั่วสวัสดิ์ (ฉะเชิงเทรา) *1
24. คุณแก้วฟ้า ทองอ่วม (ฉะเชิงเทรา) *2
25. คุณจันทิรา สิทธิรักษ์ (กรุงเทพฯ)
26. คุณสุวรัตน์ กรรมการ (กรุงเทพฯ)
27. คุณอารยัญต์ ขันทอง (กรุงเทพฯ)
28. คุณอภิชาติ ทิพย์โพธิ์ (พระนครศรีอยุธยา)
29. คุณธันยรัตน์ ภิญโญ (กรุงเทพฯ)
30. คุณจเด็จ เจือจันทร์ (กรุงเทพฯ)*1
31. คุณธนโชติ สนองไทย (กรุงเทพฯ)*2
32. คุณธนพล  สนองไทย (กรุงเทพฯ)*3
33. คุณธนวัฒน์  แซ่ย่าง (กรุงเทพฯ)*4
34. คุณจิรัชญา โภชาคม (ฉะเชิงเทรา)
35. คุณสุมาศ ธรรมสาร (กรุงเทพฯ)
36. คุณฐิติพร ฉิมพลีวนาศรม (กรุงเทพฯ)
37. คุณปัทมา กระแสเสวตร (นนทบุรี)
38. คุณปานศักดิ์ ศิลป์ภูศักดิ์ (ตรัง)
39. คุณณัฏฐ์ พานิชวงษ์ (สุพรรณบุรี)
40. คุณธนาพร จงเสถียรธรรม (กรุงเทพฯ)
41. คุณณัฐพล ขยัก (กรุงเทพฯ)
42. คุณณิชาภัทร สกุณี (พระนครศรีอยุธยา)
43. Sansanee sritaksin (ปทุมธานี)
44. คุณสุมาลิน เรียบร้อย (ปทุมธานี)
45. คุณจักรกฤษ จันทะรัง (กรุงเทพฯ)
46. คุณพัชรธร เจนวิทยะเวชกุล (กรุงเทพฯ)
47. คุณจันทรา สวนจันทร์ (กรุงเทพฯ)
48. คุณปริญญาพร ธีระวัฒน์ (ฉะเชิงเทรา)
49. คุณชุติพร เพศสุวรรณ (กรุงเทพฯ)
50. คุณนันทวัน น้อยมาลี (ปทุมธานี)
51. คุณรณชัย อาดำ (กรุงเทพฯ)
52. คุณนิศารัตน์ ดาราวิโรจน์ (กรุงเทพฯ)
53. คุณโสภาพร อินทโพธิ์ (ฉะเชิงเทรา)
54. คุณเบญจรัตน์ กิจเจริญสูง (นครปฐม)
55. คุณจุรีรัตน์ ทิพวงค์ (ปทุมธานี)
56. คุณตริตาภรณ์ ดีวงษ์ (นนทบุรี)
57. คุณยุวดี แก้วประดับ (นนทบุรี)
58. คุณธัญภา ยุกิจภูติ (นนทบุรี)
59. คุณรัชนี ศรีหาบัว (กรุงเทพฯ)
60. คุณพรกมล ชูกลิ่น (พระนครศรีอยุธยา)
61. คุณรัตนวดี เสาหงษ์ (นนทบุรี)
62. คุณณัฎฐาพัชร์ สังขนันท์ (กรุงเทพมหานคร)
63. คุณสุดารัตน์ หนูชิต (กรุงเทพฯ)
64. คุณไพลิน ชำนาญศิลป์ (กรุงเทพฯ)
65. คุณนิตยา กรอบทอง (นนทบุรี)
66. คุณวิสุตา ขุ่มด้วง (อ่างทอง)
67. คุณสิรินทร ไตรยวงค์ (กรุงเทพฯ)
68. คุณณัฏฐนิช พิพรรธนสกุล (กรุงเทพฯ)
69. คุณพนิดา คำศรี (กรุงเทพมหานคร)
70. คุณเขมฐิดา มงคล (นนทบุรี). วิ6767
67ตา ขุ่มด้วง
.
  

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
Mobile : 084-700-3219  
FB Messages : facebook.com/serazubookstore
ID Line : serazu.com 
Email :cc@serazu.com
X

ติดต่อสอบถาม

คลิปแนะนำขั้นตอน
การสั่งซื้อหนังสือออนไลน์จากเซราสุ

คุยกับทีมงาน Serazu
 (เซราสุ)
.